Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Παράπονα/Καταγγελίες


Παράπονα/Καταγγελίες

Παράπονα / Καταγγελίες 

 

1. Παράπονα

Στόχος μας στο Pamestoixima.gr είναι να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι πελάτες μας έχουν τη καλύτερη δυνατή παικτική εμπειρία όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να μην καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και προκειμένου να το κάνουμε αυτό, θα θέλαμε να σας ακούσουμε ώστε να επιλύσουμε οποιοδήποτε ένσταση έχετε άμεσα και δίκαια.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι υψηλά εκπαιδευμένη ώστε να επιλύει οποιαδήποτε ερωτήματα, προκειμένου να προσφέρει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στο support@opap.gr, μέσω Ζωντανής Συνομιλίας ή καλώντας στο 210 5798280 (ισχύει αστική χρέωση όπως αυτή ορίζεται από τον εκάστοτε πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) ή στο 8001004448 (Χωρίς χρέωση).. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης πατήστε εδώ

 

2. Καταγγελίες

Στην σπάνια περίπτωση κατά την οποία μετά από επικοινωνία με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών δεν είστε ικανοποιημένοι με την επίλυση του παραπόνου σας μπορείτε να προβείτε σε επίσημη καταγγελία. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επεξεργαστεί τις επίσημες καταγγελίες Παικτών σχετικά με την παροχή των Παιχνιδιών. Μία επίσημη καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Παίχτη και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται. Η καταγγελία μπορεί, επίσης, να απορριφθεί εάν δεν ικανοποιούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Η καταγγελία περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:

α. Ονοματεπώνυμο & Όνομα πατρός

β. Ημερομηνία γέννησης

γ. Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του παίκτη.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής

ε. Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

στ. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.

ζ. Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και να περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που αυτός διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.

 • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.
 • Εφόσον η απάντηση του Κατόχου δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη στην ΟΠΑΠ Α.Ε, η οποία διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.
 • Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.
 • Ο Κάτοχος δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Εάν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απορρίψει το παράπονο.
 • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συγκεντρώνει και εξετάζει τα σχόλια όσο το δυνατόν συντομότερα. Εάν το παράπονο δεν έχει επιλυθεί εντός δεκατεσσάρων (10) ημερών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίχτη σχετικά με την ημερομηνία λήψης σχετικής απάντησης.
 • Η καταγγελία σας θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος που επιθυμείτε να δηλώσετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων & Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, όπως αυτός ισχύει.
 • Ο πελάτης θα λαμβάνει απαντητικό με το σχετικό μοναδικό κωδικός αιτήματος / reference number.
 • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποθηκεύει τα έγγραφα που σχετίζονται με επίσημες καταγγελίες, περιλαμβανομένων κι αυτών που σχετίζονται με απορριφθείσες καταγγελίες, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Αυτά τα έγγραφα προωθούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στην ΕΕΕΠ.

Για να υποβάλετε μία καταγγελία πατήστε εδώ

Footer