Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «PS Επιβραβεύσεις» ΤΟΥ Pamestoixima.gr

 

 

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας μέσω του pamestoixima.gr (εφεξής: το «Πρόγραμμα»). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από το πρόγραμμα, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών στο Pamestoixima.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις για την ίδια συνθήκη σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.
 2. Το Πρόγραμμα Πιστότητας PS Επιβραβεύσεις ή PS Rewards του Pamestoixima.gr και το οποίο διαρκεί μέχρις ότου ανακληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους.
 3. To πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε παίκτες άνω των 21 ετών, με ενεργό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στο pamestoixima.gr που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης του λογαριασμού και έχουν συναινέσει ρητά στη λήψη επιβραβεύσεων ή προσφορών και άλλων εμπορικών επικοινωνιών καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής τους συμπεριφοράς στο πλαίσιο του Προγράμματος
 4. Με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εγγεγραμμένοι παίκτες κερδίζουν επιβραβεύσεις και ανταμοιβές, χρηματικές ή μη, που εμφανίζονται στον ατομικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη . Οι επιβραβεύσεις, ανταμοιβές και τα έπαθλα είναι για προσωπική χρήση του κατόχου του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον οποίο έχει διενεργηθεί η συμμετοχή στις ενέργειες επιβράβευσης και στην οποία έχουν πιστωθεί και εμφανίζονται και δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά σε άλλο Λογαριασμό Παίκτη. Οι επιβραβεύσεις και ανταμοιβές έχουν τη διάρκεια που ορίζεται σε κάθε ενέργεια. Ο δικαιούχος έχει δυνατότητα χρήσης των δώρων και ειδικών προνομίων της επιβράβευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εξαργύρωσης και εντός των προθεσμιών που θα αναφέρονται στους ειδικούς όρους της αντίστοιχης ενέργειας, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα pamestoixima.gr , σε ενότητα ορατή μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες.
 5. Οι επιβραβεύσεις και λοιπές ανταμοιβές είναι δυνατό να παρέχονται βάσει επιπέδων επιβράβευσης. Ο αριθμός των πόντων επιβράβευσης ή και των άλλων ανταμοιβών (πχ νομίσματα, αστέρια) που απαιτούνται για κάθε επίπεδο επιβράβευσης, καθώς και τα προνόμια του εκάστοτε επιπέδου ή της κατηγορίας επιβράβευσης ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Για κάθε επίπεδο επιβράβευσης, δύναται να προσφέρονται διαφορετικά είδη δώρων (ή χρηματικά, ή απτά ή για λόγους διασκέδασης).
 6. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα επίπεδα, οι κατηγορίες, οι μηχανισμοί επιβράβευσης και εξαργύρωσης, η διάρκεια καθώς και τυχόν πρόσθετοι όροι επιμέρους ενεργειών και προσφορών, περιγράφονται στους «Ειδικούς ΄Ορους Επιβραβεύσεων», που αναρτώνται στο pamestoixima.gr, ενότητα PS Rewards Info και είναι προσβάσιμοι μόνο στους εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα παίκτες. Οι Ειδικοί Όροι Επιβραβεύσεων, καθώς και τυχόν πρόσθετοι ειδικοί όροι επιμέρους ενεργειών, προσφορών και ανταμοιβών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και οι παίκτες λογίζονται ότι τους αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και στις αντίστοιχες ενέργειες επιβράβευσης.
 7. Οι εγγεγραμμένοι παίκτες επιβραβεύονται και δύνανται να κάνουν χρήση των ειδικών προνομίων και να λάβουν τα δώρα των επιβραβεύσεων, μόνο εφόσον έχουν αποδεχτεί και συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της σύμβασης προσχώρησης και την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Τα μέλη, αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να εξαιρεθούν από το Πρόγραμμα μπορούν να το αιτηθούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 2105798280 ή 18280 ή 8001004448 ή μέσω του ιστότοπου του Pamestoixima.gr, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο για λήξη επιβραβεύσεων και εμπορικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση εξαίρεσης, το μέλος χάνει την δυνατότητα συλλογής πόντων επιβράβευσης και των άλλων ανταμοιβών (πχ νομίσματα, αστέρια), καθώς και την δυνατότητα συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες που αφορούν το Πρόγραμμα.
 9. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο παίκτης επιθυμεί την επανεγγραφή του στο Πρόγραμμα ισχύουν τα ως άνω οριζόμενα περί εγγραφής ενός παίκτη στο Πρόγραμμα.
 10. Τα προνόμια του προγράμματος είναι προσωπικά και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την χρήση του ατόμου που αναφέρεται στον λογαριασμό πόντων και μόνο, συνεπώς δεν μεταφέρονται σε άλλο λογαριασμό τρίτου.
 11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κ.λπ.).
 12. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή ή να αφαιρέσει πόντους επιβράβευσης ή και άλλες ανταμοιβές ή και αξία επιβραβεύσεων που έχει προκύψει από την εξαργύρωση τους.
 13. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κ.λπ.
 14. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι πρακτορείων ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ που παρέχονται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα πιστότητας.
 15. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους του προγράμματος πιστότητας ή/και να καταργήσει το πρόγραμμα πιστότητας ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται στο Πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στο διαδικτυακό ιστότοπο του pamestoixima.gr: https://club.pamestoixima.gr/genikoi-oroi-epivraveusewn

 

Footer