Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • gr
 • |

Breadcrumb

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • gr
 • |

Κανονισμοί Online Gaming


Κανονισμοί Online Gaming

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ONLINE GAMING

I. Υπ` αρ. 105/2/2014 (ΦΕΚ Β` 1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου», όπως ισχύει δυνάμει της υπ` 209/2/2016 (ΦΕΚ Β` 1777) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 1

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή ρυθμίζει την προσφορά από την ΟΠΑΠ. Α.Ε. (στη συνέχεια «ο κάτοχος της άδειας») των παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2433/1996, τις διατάξεις του Π.Δ. 250/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2843/2000 και τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κανονιστικής νομοθεσίας και μέσω του διαδικτύου. Η απόφαση αυτή ισχύει συμπληρωματικά της με αριθμό ΥΑ 37336/2008 (Β΄ 1590) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο: «Έγκριση του “Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 7209/2011 (Β΄ 390) όμοιά της (στη συνέχεια «ο Κανονισμός»). Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων της απόφασης αυτής με τις διατάξεις του Κανονισμού οι διατάξεις της απόφασης υπερισχύουν εκείνων του Κανονισμού ως προς το πεδίο εφαρμογής τους.

1.2 Δικαίωμα συμμετοχής στα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης του κατόχου της άδειας έχουν μόνον άτομα που επιχειρούν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Ελληνική Επικράτεια.

1.3 Η απόφαση αυτή ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνο τα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρει ο κάτοχος της άδειας. Η παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής.

Κεφάλαιο 2

Εγγραφή παικτών

Άρθρο 2

2.1 Προκειμένου ένας παίκτης να πραγματοποιεί στοιχήματα με τον κάτοχο της άδειας, εγγράφεται ως πελάτης του κατόχου της άδειας. Η εγγραφή συνιστά έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, η οποία συνδέεται με έναν ατομικό ηλεκτρονικό λογαριασμό, μοναδικό για κάθε παίκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου 4.

2.2 Ως παίκτες εγγράφονται μόνο φυσικά πρόσωπα.

2.3 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να γνωρίζει τους παίκτες σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4 και 2.5 και τα άρθρα 3 και 4.

2.4 Για την έκδοση της ατομικής κάρτας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της ηλικίας του, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται πρέπει να επαληθεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. Το εύρος της τεκμηρίωσης θα καθορίζεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε ο κάτοχος της άδειας να είναι σίγουρος ότι ο πελάτης είναι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είναι.

2.5 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προβαίνει σε εγγραφή του παίκτη, μόνο εφόσον ο αυτός ενεργεί αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.

2.6 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για το κατά πόσο οι προαναφερόμενες πληροφορίες που λήφθηκαν σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη είναι επαρκείς, πρέπει να ζητούνται περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας.

Άρθρο 3

3.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο κάτοχος της άδειας καταρτίζει τη σύμβαση με τους παίκτες και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης απόδοσης τυχόν κέρδους σε αυτούς.

3.2 Με την υποβολή αιτήματος έκδοσης ατομικής κάρτας, ο παίκτης αποδέχεται τη σύμβαση προσχώρησης στα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει ο κάτοχος της άδειας.

Κεφάλαιο 3

Αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με την ταυτότητα κτλ.

Άρθρο 4

4.1 Ο κάτοχος της άδειας αποθηκεύει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των παικτών και τον έλεγχο που πραγματοποιεί, για τουλάχιστον 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

4.2 Τα έγγραφα και οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με τις συναλλαγές των παικτών πρέπει να φυλάσσονται, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, τουλάχιστον 10 έτη μετά την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Κεφάλαιο 4

Ηλεκτρονικός λογαριασμός παίκτη και πληρωμές

Άρθρο 5

5.1 Ο κάτοχος της άδειας δημιουργεί ένα μοναδικό ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη για κάθε εγγεγραμμένο παίκτη

5.2 Ο κάτοχος της άδειας παρέχει στον παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού λογαριασμού του, το ιστορικό της παικτικής του δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων στοιχημάτων, κερδών και ζημιών), τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον παίκτη, στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, για τουλάχιστον 90 ημέρες.

5.3 Ο κάτοχος της άδειας, πρέπει, μετά από αίτηση του παίκτη, να παρέχει κατάσταση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Άρθρο 6

6.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.5, μέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας ελέγξει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, είναι δυνατή η δημιουργία μόνο ενός προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη.

6.2 Εάν ο παίκτης έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες για την εγγραφή ή εάν ο παίκτης δεν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθότητα των πληροφοριών εντός ενός (1) μηνός, ο κάτοχος της άδειας κλείνει τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

6.3 Δεν μπορούν να πραγματοποιούνται καταβολές προς τον παίκτη από τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

6.4 Ένας παίκτης δεν μπορεί να καταβάλει πάνω από οκτακόσια (800) ευρώ σε προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό.

6.5 Δεν είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού για παίκτη καταχωρισμένο στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Άρθρο 7

7.1 Ο κάτοχος της άδειας εξασφαλίζει ότι η είσοδος σε προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό ή/και σε ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη, προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), διαφορετικών για κάθε παίκτη.

7.2 Ο κάτοχος της άδειας πραγματοποιεί ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιούνται, αντιστοιχούν στον εγγεγραμμένο, σύμφωνα με το άρθρο 2, παίκτη.

Άρθρο 8

8.1 Οι καταβολές στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη γίνονται υποχρεωτικά από τον παίκτη στον κάτοχο της άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τρόπο που να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη.

Άρθρο 9

9.1 Τα ποσά που καταβάλλονται από τον παίκτη πιστώνονται από τον κάτοχο της άδειας στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 10

10.1 Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων ή κερδών μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών παικτών δεν επιτρέπεται.

10.2 Κατά την πίστωση κερδών στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη παρακρατείται άμεσα από τον κάτοχο της άδειας ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, πιστώνονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

10.3 Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται, αποκλειστικά και μόνο, σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η σχετική εντολή πληρωμής του παίκτη δίδεται από τον κάτοχο της άδειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής.

Άρθρο 11

11.1 Τα ποσά που πιστώνονται στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς παικτών αποτελούν κεφάλαια που κατατίθενται σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς παικτών που τηρούνται, στο όνομα του κατόχου της άδειας, σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, χωριστά από τα ίδια κεφάλαια του κατόχου της άδειας. Τα κεφάλαια των λογαριασμών παικτών καταβάλλονται μόνον στους παίκτες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για την κάλυψη απαιτήσεων κατά του κάτοχου της άδειας.

11.2 Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στους λογαριασμούς παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στους λογαριασμούς παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

Κεφάλαιο 5

Πληροφορίες προς τους παίκτες

Άρθρο 12

12.1 Όλες οι πληροφορίες, που πρέπει ο κάτοχος της άδειας να θέτει στη διάθεση των παικτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς, πρέπει να είναι διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο του κατόχου της άδειας. Κάθε λοιπή επικοινωνία μεταξύ των παικτών και του κατόχου της άδειας πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.

12.2 Ο κάτοχος της άδειας θέτει στη διάθεση των παικτών τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

 • Τη σύμβαση προσχώρησης.
 • Τους κανόνες διεξαγωγής των στοιχημάτων που διοργανώνει και τους όρους συμμετοχής σε αυτά.
 • Ανάλυση κάθε σχετικής επιβάρυνσης που μπορεί να έχει ο παίκτης κατά τις συναλλαγές του με τον κάτοχο της άδειας.
 • Περιγραφή των διαδικασιών εγγραφής και αποχώρησης του παίκτη.

Άρθρο 13

13.1 Ο ιστότοπος του κατόχου της άδειας πρέπει:
α) Να αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε παιχνίδια σε άτομα κάτω των 21 ετών
β) Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παιχνίδια.
γ) Να διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα τεστ αυτοεξέτασης για εθισμό τα τυχερά παιχνίδια.
δ) Να παρέχει πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

13.2 Οι πληροφορίες της παραγράφου 13.1 θα αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο του ιστότοπου του κατόχου της άδειας και πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλες τις σελίδες του ιστότοπου.

13.3 Ο ιστότοπος του κατόχου της άδειας θα έχει υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη gr.

Άρθρο 14

14.1 Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του κατόχου της άδειας πρέπει να αναγράφεται ότι ο κάτοχος της άδειας διαθέτει άδεια και λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.

14.2 Στον ιστότοπο του κατόχου της άδειας θα υπάρχει ευκρινές σημείο ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 6

Υπεύθυνο Παιχνίδι

Άρθρο 15

15.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να θέτει στη διάθεση του παίκτη μια λειτουργία, η οποία να του επιτρέπει να καθορίζει ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία όρια καταβολών. Το αίτημα ενός παίκτη για καθορισμό ορίου καταβολών εφαρμόζεται άμεσα, με την επιφύλαξη της διάταξης της επόμενης παραγράφου.

15.2 Το αίτημα ενός παίκτη για αύξηση ενός ήδη καθορισμένου ορίου καταβολών δεν πρέπει να εφαρμόζεται πριν περάσουν 24 ώρες από την υποβολή του.

Άρθρο 16

16.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρέχει στον παίκτη μια λειτουργία, η οποία να του επιτρέπει να ορίζει τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή του στα στοιχήματα. Ο κάτοχος της άδειας εξασφαλίζει ότι ο παίκτης δεν μπορεί να αρχίσει να συμμετέχει σε στοιχήματα μετά το αίτημα για αποκλεισμό.

16.2 TΟ προσωρινός αποκλεισμός ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Επιπλέον, στον παίκτη πρέπει να παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια για 24 ώρες. Τόσο ο προσωρινός αποκλεισμός όσο και η προσωρινή αποχή από τη συμμετοχή στα παίγνια των στοιχημάτων συνεπάγονται απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων περιόδων.

16.3 Αν ο παίκτης επιλέξει τον οριστικό αυτό−αποκλεισμό του, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του και να τερματίζει την πελατειακή σχέση. Ο παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2), πριν από το πέρας ενός έτους από το αυτό το κλείσιμο του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.

16.4 Εάν ένας παίκτης έχει αυτό−αποκλειστεί από τη συμμετοχή στα παίγνια στοιχημάτων του κατόχου της άδειας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη σχετικά με τη δυνατότητα συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης σε ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

Άρθρο 17

17.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να τηρεί αρχείο των παικτών που επιθυμούν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους σε στοιχήματα. Ο παίκτης πρέπει να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο

17.2 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο και να διευκολύνει την πρόσβαση στο μητρώο και μέσω του ιστότοπου της Ε.Ε.Ε.Π.

17.3 Κατά την καταχώριση ενός νέου παίκτη, ο κάτοχος της άδειας ανατρέχει στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ο παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, η καταχώριση του παίκτη απορρίπτεται από τον κάτοχο της άδειας.

17.4 Όταν ο παίκτης συνδέεται στο σύστημα τυχερών παιχνιδιών, ο κάτοχος της άδειας ανατρέχει στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ένας παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, δεν του παρέχεται άδεια να συμμετέχει σε στοιχήματα..

17.5 Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαπιστώσει ότι ένας παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη και να τερματίζει τη συμβατική σχέση με αυτόν.

17.6 Ένας παίκτης που έχει εγγραφεί στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τουλάχιστον έναν χρόνο μετά την καταχώρισή του στο μητρώο, να ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας τη διαγραφή του από το μητρώο.

Άρθρο 18

18.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε πρόσωπα που έχουν αυτό−αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα.

Κεφάλαιο 7

Επιβραβεύσεις (Bonus)

Άρθρο 19

19.1 Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προσφέρει στον παίκτη επιβράβευση για τη συμμετοχή του στα παίγνια στοιχημάτων που προσφέρει (loyalty programs), θα επεξηγούνται, κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, όλες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η επιβράβευση. Η επιβράβευση παρέχεται στον παίκτη αμέσως μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

19.2 Δεν επιτρέπεται να χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται σε άλλους παίκτες.

19.3 Ο παίκτης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του μία περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών προκειμένου να εκπληρώσει οποιαδήποτε προϋπόθεση σχετίζεται με τη λήψη της επιβράβευσης.

Κεφάλαιο 8

Διακοπή και κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη

Άρθρο 20

20.1 Κατά το κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να καταβάλει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού το συντομότερο δυνατόν και έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για το κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού δεν επιβάλλονται τέλη ή/και άλλες επιβαρύνσεις, πλην εκείνων που, ενδεχομένως είχε ο κάτοχος της άδειας επί ποσών που κατέθεσε ο παίκτης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του και τα οποία δεν χρησιμοποίησε για στοιχήματα , εφόσον υπάρχουν τέτοια ποσά.

20.2 Κατά το κλείσιμο προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη βάσει της παραγράφου 6.2 επιστρέφονται στον παίκτη μόνον τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για στοιχήματα, εφαρμοζομένων των επιβαρύνσεων της προηγούμενης παραγράφου, ενώ τα οποιαδήποτε κέρδη παρακρατούνται από τον κάτοχο της άδειας και θα αθροίζονται στα αδιάθετα κέρδη.

Άρθρο 21

21.1 Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού ενός παίκτη εάν υπάρχουν υποψίες ότι ο τελευταίος έχει αποκτήσει κεφάλαια ή/και κέρδη παράνομα ή έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου, της απόφασης αυτής ή τους όρους που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας θα αποφαίνεται σχετικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής. Ο παίκτης ενημερώνεται για την τελική απόφαση του κατόχου της άδειας, μόλις αυτή ληφθεί.

22.2 Ο κάτοχος της άδειας αποστέλλει στον παίκτη αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της απόφασης θα αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 9

Αθέμιτη σύμπραξη και απαγόρευση συμμετοχής σε στοιχήματα

Άρθρο 22

22.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει ειδικά μέτρα, σχεδιασμένα για τη μείωση του κινδύνου αθέμιτης σύμπραξης («στήσιμο παιχνιδιών») σε στοιχήματα και δεν θα κάνει αποδεκτά τα στοιχήματα όταν υπάρχουν υποψίες τέτοιας αθέμιτης σύμπραξης.

Άρθρο 23

23.1 Ο κάτοχος της άδειας απαγορεύεται να προσφέρει στοιχήματα αθλητικών εκδηλώσεων σε ανηλίκους και νέους κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.

Κεφάλαιο 10

Τεχνική υποδομή

Άρθρο 24

24.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές σχετικά με τα συστήματα ελέγχου και τεχνικής υποδομής που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π.

24.2 Μέχρι την έκδοση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποδεικνύει ότι η τεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιήσει για την διοργάνωση και διεξαγωγή των στοιχημάτων πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 25

25.1 Η τεχνική υποδομή, δηλαδή το σύνολο του εξοπλισμού πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων, πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική Επικράτεια.

25.2 Η Ε.Ε.Ε.Π μπορεί να εγκρίνει εξαίρεση από την απαίτηση της παραγράφου 25.1 εάν ο κάτοχος της άδειας:
α) έχει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων σε άλλη χώρα, όπου μια δημόσια Αρχή ελέγχει την παροχή τυχερών παιγνίων από τον κάτοχο της άδειας και η Αρχή αυτή έχει συνάψει συμφωνία με την Ε.Ε.Ε.Π. για την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων από τον κάτοχο στην Ελλάδα, ή
β) μπορεί να δώσει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια επαρκούς ελέγχου σχετικά με την παροχή παιγνίων στοιχημάτων μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Άρθρο 26

26.1 Πριν χρησιμοποιηθεί η τεχνική υποδομή του κατόχου της άδειας για την προσφορά υπηρεσιών διαδικτυακών στοιχημάτων η τεχνική αυτή υποδομή πρέπει να πιστοποιηθεί, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις της απόφασης αυτής. Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης, αναγνωρισμένους από την Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 27

27.1 Κατά την πιστοποίηση της τεχνικής υποδομής, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να δώσει εντολή στον κάτοχο της άδειας να διεξάγει περαιτέρω έλεγχο, επαλήθευση και πιστοποίηση του συστήματος.

Άρθρο 28

28.1 Ο κάτοχος της άδειας θα φυλάσσει όλα τα δεδομένα σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων στην τεχνική του υποδομή για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Κεφάλαιο 11

Καταγγελίες

Άρθρο 29

29.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να επιλαμβάνεται των καταγγελιών που υποβάλλουν παίκτες σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών στοιχημάτων που προσφέρει. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παίκτη τα περιστατικά και τους λόγους για τους οποίους διαμαρτύρεται. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές η καταγγελία μπορεί να απορριφθεί.

29.2 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να επιλαμβάνεται της καταγγελίας το συντομότερο δυνατόν. Εάν η διερεύνηση της καταγγελίας δεν ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη προσδιορίζοντας το χρόνο κατά τον οποίο πρόκειται να λάβει τη σχετική απόφαση.

29.3 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποθηκεύει τα έγγραφα που αφορούν καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων καταγγελιών που έχουν απορριφθεί, για τουλάχιστον δύο έτη. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται, μόλις ζητηθούν, στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 12

Εμπορική Επικοινωνία

Άρθρο 30

30.1 Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Εμπορικής Επικοινωνίας Παρόχων Τυχερών Παιγνίων, που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 13

Ποινές

Άρθρο 31

31.1 Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της επιβάλλει τις από τον νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Κεφάλαιο 14

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 32

32.1 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

II . Υπ` αρ. 37336/06.08.2008 (ΦΕΚ Β` 1590) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.», όπως ισχύει δυνάμει των υπ` αρ. (α) υπ` αρ. 7209/10.03.2011 (ΦΕΚ Β`390) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και (β) υπ` αρ. 260/5/26.05.2017 (ΦΕΚ Β`2013) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Γενικοί όροι λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τους γενικούς όρους συμμετοχής στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που διοργανώνονται, διεξάγονται και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε, σύμφωνα με το νόμο 2433/1996, το νόμο 2843/2000 και το προεδρικό διάταγμα 250/1997.

1. Ο Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που διοργανώνονται, διεξάγονται και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των συμμετεχόντων στα παιχνίδια παικτών. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν ισχύ σε όλα τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που είναι δυνατόν να διοργανώνονται σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα και σε διάφορα άλλα μη αθλητικά γεγονότα (μη εξαιρουμένων των εικονικών γεγονότων – αθλητικών ή μη), η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων, εφόσον δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2α. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ελληνικών αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού ή μη γεγονότος που οργανώνεται από φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στα Προγράμματα των «Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης», που δημοσιοποιεί η ΟΠΑΠ Α.Ε.

β. Τα αθλητικά ή μη γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α γίνονται αποδεκτά για στοιχηματισμό σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ και δημοσιοποιούνται μέσω του Προγράμματος.

γ. Βασικός μέτοχος, ιδιοκτήτης, διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλος διαχειριστικού, διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συμμετέχουσας ομάδας ή θεσμοθετημένου οργάνου διαιτησίας ή φορέα που διοργανώνει το γεγονός στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης απαγορεύεται να έχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ιδιότητες:

α. στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

β. σε οποιοδήποτε πρόσωπο που συνεργάζεται με την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω σύμβασης βάσει της οποίας έχει την ευθύνη επιλογής των γεγονότων στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης ή του προσδιορισμού των ποσοστών απόδοσης αυτών, ή της διαχείρισης εν γένει του κινδύνου του στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης ή της διεξαγωγής εν γένει των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.

γ. σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι συνδεδεμένο με τα πρόσωπα της περίπτωσης β, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για τους συζύγους και συγγενείς μέχρι και β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας όσων έχουν τις πιο πάνω ιδιότητες, για τους προστηθέντες όλων των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων και για τα κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα. Όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι δε θα πρέπει επίσης να έχουν την ιδιότητα του διαιτητή ή να συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αγωνιστικό επίπεδο στις συμμετέχουσες ομάδες ή να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με αυτές. Ως βασικός μέτοχος ή ιδιοκτήτης θεωρείται πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ή ελέγχει δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό κεφαλαίου ίσο ή ανώτερο του 1%.

δ. Για τις αθλητικές ομάδες που συμμετέχουν σε ελληνικές διοργανώσεις, εφόσον τα μέλη των διαχειριστικών, διοικητικών και εποπτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των Προέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων ή διευθυντών ή των προσώπων που ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση και οι ιδιοκτήτες ή οι βασικοί μέτοχοι καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας της μιας ομάδας έχουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες στην άλλη ομάδα και μόνο στην περίπτωση που αγωνίζονται μεταξύ τους, οι αγώνες αυτοί δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα των «Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης».

ε. Οι διοικήσεις των ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του ν. 1599/1986 όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είτε αυτά εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα των ως άνω εδαφίων είτε όχι, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

στ. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη δήλωση σ’ αυτήν των στοιχείων, από τις διοικήσεις των ομάδων, να γνωστοποιεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε., μετ’ έλεγχο, πίνακα των ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, που επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης.

ζ. Μέχρι τη γνωστοποίηση του νέου πίνακα του εδαφίου στ, η ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στο Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, αγώνες μεταξύ ομάδων Ελληνικών Διοργανώσεων, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6879 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 176/2006).

η. Η παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης ή η δήλωση ανακριβών ή αναληθών στοιχείων, καθώς και η διαπίστωση ύπαρξης συμβάσεων και εν γένει πράξεων που είναι εικονικές ή έχουν εν γένει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό, με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, από το Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης των ομάδων, τις οποίες αφορούν οι δηλώσεις, οι πράξεις, οι παραλείψεις αυτές ή τα αποτελέσματα τους, επιφυλασσομένης της αστικής και ποινικής ευθύνης των προσώπων που προβαίνουν στις αντίστοιχες δηλώσεις, πράξεις ή παραλείψεις.

θ. Κάθε αλλαγή στα πρόσωπα των εδαφίων γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, δηλώνεται υποχρεωτικά, από τις διοικήσεις των ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες να γνωστοποιεί στην ΟΠΑΠ. Α.Ε. την ομάδα Ελληνικής διοργάνωσης που δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα των παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, στην περίπτωση που η αλλαγή δημιουργεί ασυμβίβαστα στα πρόσωπα των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου.

ι. Οι αγώνες μεταξύ ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, συμπεριλαμβάνονται έγκυρα στο Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, μέχρι τη γνωστοποίηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τυχόν αλλαγών στα πρόσωπα των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου.

ια. Η εκ των υστέρων διακρίβωση ανακριβών ή αναληθών στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις, δεν δημιουργεί ακυρότητα για τους αγώνες μεταξύ ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, που έχουν συμπεριληφθεί στο «Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης». Αναφορικά με τα μη αθλητικά γεγονότα, εξαιρούνται εκείνα, το αποτέλεσμα των οποίων προσδιορίζεται δια της απ’ ευθείας ψηφοφορίας του ακροατηρίου (παρευρισκομένου στο χώρο διεξαγωγής, τηλεοπτικού ή άλλου).

3. Η συμμετοχή του παίκτη στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης πραγματοποιείται μέσω των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή διάθεσης μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 105/2/16.05.2014 (Β΄ 1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει.

Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού μέσω των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι τερματικών μηχανών για τη συμμετοχή των παικτών, υπό τις αναγκαίες, διαλαμβανόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή:

α) Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να μεταβάλλει το πλήθος των αθλητικών ή μη γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό ανάλογα με το τεχνικό μέσο (τερματικές μηχανές) που χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή των παικτών.

β) Για ορισμένη χρονική περίοδο και αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί η κατωτέρω αναφερομένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., θα δύνανται να διαφοροποιούνται, ανά τύπο τερματικής μηχανής, οι αποδόσεις αθλητικών ή μη γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό μέσω των σημείων πώλησης του επίγειου δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν αιτήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ορίζεται η κατά τα ανωτέρω χρονική περίοδος καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω επόμενης απόφασης, απαγορεύεται να τεθεί σε λειτουργία άλλος τύπος μηχανημάτων, πέραν των υπαρχόντων. Η κατά τα ανωτέρω διαφοροποίηση των αποδόσεων, παύει να εφαρμόζεται ταυτοχρόνως με τη λήξη της ορισθησομένης χρονικής περιόδου και χωρίς άλλη περαιτέρω διατύπωση.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διακόπτει οποιοδήποτε είδος συναλλαγών από όλες ή κάποιες τερματικές μηχανές, όταν αυτό απαιτείται για εμπορικούς, τεχνικούς ή λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης με τοποθέτηση στοιχήματος με εντολή του παίκτη στον πράκτορα μέσω εναλλακτικού μέσου, ενδεικτικώς μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνικό στοίχημα) ή με τοποθέτηση στοιχήματος μέσω ψηφιακής τηλεόρασης.

4. Η προμήθεια του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες καθορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής της «στήλης» και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο του στοιχήματος. Η προμήθεια υπολογίζεται μόνο για τις στήλες εκείνες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Άρθρο 2. Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης

1. Τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης μπορεί να διεξάγονται σε πάσης φύσεως ομαδικά ή ατομικά αθλήματα – εικονικά ή μη- συμπεριλαμβανομένων των Ιπποδρομιών και Κυνοδρομιών και σε διάφορα άλλα γεγονότα – εικονικά ή μη - η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων. Ως εικονικό γεγονός νοείται η γραφική ή ψηφιακή απεικόνιση κλήρωσης, που καταχωρείται στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (ΚΜΣ) και διασφαλίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

2. Τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης διεξάγονται με τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, στο οποίο ανακοινώνονται η μορφή του στοιχήματος, τα προσφερόμενα για στοιχηματισμό γεγονότα, οι ημερομηνίες και ώρες τελέσεως των γεγονότων αυτών, οι αρχικά προκαθορισμένες αποδόσεις, οι οδηγίες στοιχηματισμού, οι πιθανοί ειδικοί όροι που θα έχουν ισχύ στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε στοιχείο ή πληροφορία για τα γεγονότα αυτά που διευκολύνει τη συμμετοχή των παικτών.

3. Στο πλαίσιο των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης διεξάγονται διαγωνισμοί για γεγονότα τα οποία αναφέρονται στο Πρόγραμμα. Οι διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ.

4. Το Πρόγραμμα δημοσιοποιείται με ευθύνη της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης (δικτύου) της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ.

5. Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα γεγονότα δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα ή αυτό περιέχει λάθη ή έχει καθυστερήσει η κυκλοφορία του, η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει αυτά και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

6. Η περίοδος διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος αρχίζει με την ενεργοποίηση στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (εφεξής ΚΜΣ) της δυνατότητας αποδοχής στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα και λήγει με την έναρξη του τελευταίου χρονικά γεγονότος του Προγράμματος.

7. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου ισχύος του Προγράμματος και μέχρι την καταχωρημένη, στο ΚΜΣ, ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο παίκτης.

8. Σε κάθε περίπτωση για την εγκυρότητα του στοιχήματος υπερισχύουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΜΣ και έχουν διασφαλισθεί από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 27 ν. 2843/2000, έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου.

9. Για κάθε Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης ορίζονται οι πιθανές εκβάσεις από τις οποίες ο παίκτης μπορεί να επιλέξει την πρόβλεψή του για κάθε προσφερόμενο γεγονός, καθώς επίσης ορίζεται και το πλήθος γεγονότων τα οποία ο παίκτης πρέπει να επιλέξει προκειμένου να διαμορφώσει μια στήλη στοιχήματος.

10. Η αξία της στήλης καθορίζεται κατ` ανώτατο όριο στα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), καθορίζεται ανά μορφή στοιχηματισμού με απόφαση του ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η ελάχιστη στοιχηματιζόμενη αξία συμμετοχής αφορά τη διαμόρφωση μίας στήλης στοιχήματος.

11. Στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης προσφέρονται προκαθορισμένες αποδόσεις είτε για κάθε έκβαση, είτε συνολικά για ολόκληρη τη στήλη. Οι αποδόσεις προσφέρονται είτε με τη μορφή ακέραιου, είτε με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, οι δε τιμές τους είναι δυνατόν να μεταβληθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ. Οι αρχικά ισχύουσες αποδόσεις δημοσιοποιούνται με το Πρόγραμμα και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 3. Συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης

1. Η συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι ελεύθερη σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης εκ μέρους τους αποδοχής των διατάξεων του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, του παρόντος Κανονισμού, των ανακοινώσεων της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που θέτει για τον σκοπό αυτό κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.

2. Η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης γίνεται στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης (δίκτυο) της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω ειδικών τερματικών μηχανών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο (on−line σύνδεση). Η συμμετοχή στα παιγνίδια γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων, είτε με ειδικά έντυπα/δελτία, τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό αποκλειστικά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., είτε με ηλεκτρονικό τρόπο με απευθείας καταχώρηση των προβλέψεών τους στις ειδικές τερματικές μηχανές και την επικύρωσή τους και στις δύο περιπτώσεις. Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή πιστοποιείται (αποδεικτικό συμμετοχής) είτε με εκτύπωση από τις ειδικές τερματικές μηχανές, είτε με ηλεκτρονικό μέσο μέσω του οποίου διαπιστώνεται η έγκυρη καταχώρηση της εν λόγω συμμετοχής στο ΚΜΣ με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του αναλόγου αντιτίμου. Ο συμμετέχων, κατά την επικύρωση οποιασδήποτε συμμετοχής του, οφείλει να ελέγξει ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.

3. Για τη συμμετοχή του παίκτη σε ένα Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης απαιτείται τουλάχιστον η διαμόρφωση τόσων στηλών όσων αντιστοιχούν στην ελάχιστη στοιχηματιζόμενη αξία καθώς επίσης και η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου συμμετοχής. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την επικύρωση του στοιχήματος στο ΚΜΣ, η εγκυρότητα της οποίας είναι δυνατόν να αποδεικνύεται και μέσω εκτύπωσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του συμμετέχοντα και όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του στοιχήματος και με τα οποία αυτό καθίσταται μοναδικό, ενδεικτικά δε αναφέρονται οι τρέχουσες, κατά τη στιγμή της καταχώρησης αποδόσεις, οι προβλέψεις του παίκτη, ο διαγωνισμός, το πρακτορείο το παιχνίδι, η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης.

4. Για τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης το μέγιστο ποσόν στοιχηματισμού ανά παιχνίδι ή συνδυασμό ή συνδυασμούς στοιχημάτων ορίζεται κατ` ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών και γνωστοποιείται στους παίκτες μέσω του προγράμματος. Σε περίπτωση που η αξία του στοιχήματος υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισμένο από την ΟΠΑΠ ΑΕ μέγιστο ποσόν, το στοίχημα δε γίνεται αποδεκτό. Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., δύνανται να παρέχονται μορφές στοιχηματισμού, κατά τις οποίες ο παίκτης στοιχηματίζει σε μία σειρά σημείων – πιθανών εκβάσεων που απαρτίζουν τη στήλη, στοιχηματίζοντας, ταυτόχρονα με την ίδια συμμετοχή, και σε προκαθορισμένα υποσύνολα των σημείων – πιθανών εκβάσεων αυτών (που αναφέρονται στο Πρόγραμμα), και που λογίζονται ως στήλες παραγόμενες πρωτογενώς από την αρχική, με δυνατότητα κέρδους σε μια μόνο από αυτές. Επίσης, με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., δύναται να παρέχονται μορφές στοιχηματισμού, κατά τις οποίες ο παίκτης καλείται να προβλέψει σταδιακά τα αποτελέσματα/εκβάσεις μιας αλληλουχίας γεγονότων, τη δε στήλη συμμετοχής απαρτίζουν όλα τα αποτελέσματα/εκβάσεις της αλληλουχίας γεγονότων τα οποία ο παίκτης προβλέπει σε κάθε στάδιο της εξέλιξης του στοιχηματισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρόγραμμα.

5. Σε ορισμένα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι δυνατή ή συμμετοχή με τη χρήση «συστημάτων», που αποτελούν κωδικοποιημένους τρόπους ανάπτυξης στηλών. Τα παρεχόμενα για κάθε Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης προς χρήση του παίκτη συστήματα γνωστοποιούνται από την ΟΠΑΠ ΑΕ με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 4. Αποδοχή στοιχήματος

1. Η ΟΠΑΠ ΑΕ διατηρεί, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής της, το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή αποδοχής ή μη αποδοχής οποιουδήποτε στοιχήματος.

2. Εφόσον κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ διαπιστωθεί, ότι συντρέχουν λόγοι ειδικής συμφωνίας με τον παίκτη, ισχύει ειδική διαδικασία αποδοχής, που συνίσταται στη διαπραγμάτευση για την τροποποίηση οποιωνδήποτε επιλογών του παίκτη. Η τελική συμφωνία ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του στοιχήματος στο ΚΜΣ.

3. Στήλη που περιλαμβάνει γεγονός που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε γίνεται δεκτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 5. Ακύρωση στοιχήματος

1. Η ακύρωση πραγματοποιείται με το αντίστοιχο αποδεικτικό συμμετοχής και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης όπως καθορίζονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ, εντός πέντε (5) λεπτών της ώρας από την ολοκλήρωση της συναλλαγής επικύρωσης του στοιχήματος ή εντός άλλου μικρότερου των πέντε (5) λεπτών χρόνου εφόσον ο υπολειπόμενος μέχρι την έναρξη του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο παίκτης είναι μικρότερος των πέντε (5) λεπτών. Η ακύρωση είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με σχετική εκτύπωση. Η ακύρωση πραγματοποιείται πάντα από το ίδιο μέσο αποδοχής στοιχημάτων, από το οποίο αυτό επικυρώθηκε και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα γεγονότα επιλογής του παίκτη δεν έχει ξεκινήσει. Σε ειδικές κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ περιπτώσεις, ακύρωση ενός στοιχήματος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη των γεγονότων που αυτό περιλαμβάνει και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατόπιν ειδικών εγκρίσεων και μόνο από το ΚΜΣ.

2. Εάν κατά την προσπάθεια ακύρωσης για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή με αυτόματο τρόπο η αναγνώριση του προς ακύρωση στοιχήματος από το ΚΜΣ, τότε η ακύρωση δεν πραγματοποιείται και στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ ΑΕ και το αντίστοιχο σημείο πώλησης, ουδεμία ευθύνη φέρουν.

3. Κατά την ακύρωση στοιχήματος ακυρώνονται όλες οι στήλες που περιλαμβάνονται σε αυτό και η αξία τους επιστρέφεται στον παίκτη.

Άρθρο 6. Αποτελέσματα γεγονότων

1. Η επιτυχία των προβλέψεων των παικτών επαληθεύεται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώνονται με επιμέλεια της ΟΠΑΠ ΑΕ στα σημεία πώλησής της για κάθε γεγονός που έχει διατεθεί για στοιχηματισμό και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους επίσημους κανονισμούς διεξαγωγής που το διέπουν. Ειδικότερα ως προς τα παιχνίδια που βασίζονται σε εικονικά γεγονότα, η ΟΠΑΠ ΑΕ, θεωρείται διοργανώτρια αρχή. Τα αποτελέσματα των εικονικών γεγονότων γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

2. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, οριστικής διακοπής ή διακοπής και μη ολοκλήρωσης του αθλητικού ή μη γεγονότος πέραν των εβδομήντα δύο (72) ωρών, από την αρχικά ανακοινώσιμη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ώρα έναρξης, οποιαδήποτε στοιχηματική επιλογή του παίκτη δεν έχει κριθεί, λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα, εκτός αν άλλως ορίζεται στο πρόγραμμα ή εκτός από αθλητικά ή μη γεγονότα που αναγράφονται διαφορετικά.

Άρθρο 7. Κέρδος στοιχήματος – Πληρωμή κερδών − Βεβαίωση κέρδους

1. Κάθε στήλη η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΚΜΣ, κερδίζει, εφόσον όλες οι εκβάσεις που την αποτελούν προβλέφθηκαν επιτυχώς. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον παίκτη κέρδος το οποίο ισούται με την αξία της στήλης είτε επί το γινόμενο των αποδόσεων των εκβάσεων που αυτή περιλαμβάνει, εάν οι αποδόσεις προσφέρονται για κάθε έκβαση, είτε επί την απόδοση της στήλης, εάν προσφέρεται απόδοση για όλη τη στήλη, δηλαδή για συγκεκριμένο πλήθος γεγονότων, όπως αυτές οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν κατά τη στιγμή καταχώρησης του στοιχήματος στο ΚΜΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία από την ΟΠΑΠ ΑΕ έχει προσφερθεί απόδοση για όλη τη στήλη, η απόδοση της στήλης που λαμβάνεται για τον υπολογισμό του κέρδους προσδιορίζεται με βάση το πλήθος των γεγονότων που περιλαμβάνονται στη στήλη, προσμετρώντας μόνο όσα γεγονότα έλαβαν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ΟΠΑΠ ΑΕ κατά την αποκλειστική της κρίση, μπορεί να αποφασίζει την επιδότηση των κερδών των παικτών. Το ύψος της επιδότησης καθώς και οι όροι, υπό τους οποίους αυτή δύναται να προσφέρεται ανακοινώνονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ στο Πρόγραμμα.

2.Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει και σε περίπτωση απώλειάς του, αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.

3. Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησής της ή από τις συνεργαζόμενες με την ΟΠΑΠ ΑΕ Τράπεζες, με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

4. Η πληρωμή των κερδών που αντιστοιχούν σε στήλες που κερδίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των επιλεγμένων από τον παίκτη γεγονότων και την πιστοποίηση της σχετικής καταχώρησής τους στο ΚΜΣ.

5. Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Το προς απόδοση χρηματικό ποσό στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία (εκατοστό) του Ευρώ.

6. Για την πληρωμή κέρδους ή και επιστροφή αξίας στηλών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτείται η παράδοση του αποδεικτικού συμμετοχής, η αναγνώρισή του από το ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ και η έκδοση αντίστοιχου αποδεικτικού πληρωμής με ταυτόχρονη καταβολή στον παίκτη των σχετικών κερδών.

7. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να δεσμεύσει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, στοιχειοθετείται πιθανότητα είσπραξης του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής αποδεικτικού συμμετοχής.

8. Κερδίζοντα στοιχήματα, τα στοιχεία των οποίων για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγνωρίζονται αυτόματα από το ΚΜΣ, μπορούν να πληρώνονται με ειδικές διαδικασίες από την ΟΠΑΠ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η αναγνώρισή τους στο ΚΜΣ.

9. Αποδεικτικό συμμετοχής του οποίου έχουν καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή του από το ΚΜΣ, ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

10. Τα κέρδη από στοιχήματα παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας του αντίστοιχου Προγράμματος. Το Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται, μετά την πάροδο του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καταβάλλει κέρδος σε κατόχους αποδεικτικών συμμετοχής όταν, άνευ υπαιτιότητάς τους, δεν εισέπραξαν εγκαίρως το κέρδος που τους αναλογεί.

11. Εάν κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι από οποιονδήποτε πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που αποσκοπούσαν στον καθορισμό της έκβασης γεγονότος κατά παράβαση των διατάξεων και των επίσημων κανονισμών διεξαγωγής που διέπουν τέτοια γεγονότα, ή ακόμη εάν υπάρχουν ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες αμφισβητείται η αξιοπιστία διεξαγωγής γεγονότος, η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή κερδών. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ, δύναται κατά την κρίση του, να αποφασίζει, σε εύλογο χρονικό διάστημα την, με οποιοδήποτε υπολογισμό, πληρωμή των συμμετοχών ή όχι και τις σχετικές προϋποθέσεις.

12. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετοχών που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΜΣ και διασφαλισθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, αποτελούν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση κέρδους και σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Το αποδεικτικό συμμετοχής χρησιμεύει για να αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση κέρδους, πληρωμή και μόνον εφόσον συμφωνεί απόλυτα με τα στοιχεία που έχουν διασφαλισθεί.

13. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση κέρδους στο δικαιούχο του αποδεικτικού είσπραξης κέρδους για το ποσό που αναγράφεται σ’ αυτό, κατόπιν σχετικής αίτησής του και πάντα με την προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού.

14. Αποδεικτικό είσπραξης κέρδους, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., αποτελεί είτε η απόδειξη πληρωμής για το αντίστοιχο κέρδος που εκτυπώθηκε από την τερματική μηχανή, είτε η απόδειξη είσπραξης του ποσού κέρδους από την Τράπεζα ή την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε..

Άρθρο 8. Μέγιστο κέρδος

1. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσόν κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αφορά σε έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ, εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται και αναφέρεται στο Πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων. Σε περίπτωση, κατά την οποία αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι διενεργήθηκαν από παίκτη ή ομάδα παικτών καταθέσεις Στοιχημάτων στο ίδιο ή σε διαφορετικά πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ με σκοπό την παράκαμψη της ειδικής διαδικασίας αποδοχής στοιχήματος του Άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού ή των οριζομένων στο παρόν άρθρο, η ΟΠΑΠ ΑΕ δικαιούται για το σύνολο των κερδιζόντων συμμετοχών των περιπτώσεων αυτών να ορίσει ως συνολικό άθροισμα κερδών το μέγιστο κέρδος, όπως αυτό ορίζεται με το παρόν.

2. Η μέγιστη απόδοση «στήλης» για τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης» ορίζεται ως το πηλίκο του μεγίστου κέρδους δια την αξία της «στήλης».

Άρθρο 9. Ενστάσεις

1. Είναι δυνατή εκ μέρους κάθε ενδιαφερόμενου η υποβολή γραπτής ένστασης στην ΟΠΑΠ ΑΕ, επειδή μετά τη διαλογή που διενεργήθηκε από το ΚΜΣ, δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για όλα τα γεγονότα του Προγράμματος στο ΚΜΣ.

3. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και λαμβάνει αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 11 παρ. 1) μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Ο ενιστάμενος δύναται να παρευρίσκεται κατά την εκδίκαση της ένστασής του. Η απόφαση κοινοποιείται στην ΟΠΑΠ ΑΕ, προς την οποία υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και το Πρακτικό εκδίκασης ενστάσεων που συντάσσει η Επιτροπή Ελέγχου. Η ΟΠΑΠ ΑΕ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τη σχετική απόφαση.

Άρθρο 10. Ανωτέρα Βία – Ευθύνη της ΟΠΑΠ ΑΕ

1. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης και η καταβολή κερδών στους συμμετέχοντες, η ΟΠΑΠ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων παικτών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που είναι δυνατή η μηχανογραφική αναγνώριση των στοιχημάτων και στις οποίες επιστρέφεται το αντίτιμο. Ανωτέρα βία θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της ΟΠΑΠ ΑΕ, αντικειμενικά απρόβλεπτο και αδύνατο να προληφθεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται η θεομηνία, πλημμύρα, σεισμός, φωτιά, πόλεμος, απεργία, εμπάργκο, τρομοκρατική ενέργεια κ.λπ..

2. Η ΟΠΑΠ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από οποιουδήποτε είδους απώλεια δεδομένων, ολική ή μερική καταστροφή ή άλλη αδυναμία εντοπισμού ή ανάκτησης στοιχήματος.

3. Αν προ της συμπλήρωσης από την Επιτροπή Ελέγχου των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος συμβεί λόγω ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας ολική ή μερική καταστροφή των στοιχείων που διασφαλίστηκαν, τότε τα στοιχήματα που περιέχουν τα στοιχεία αυτά αποκλείονται του Διαγωνισμού και οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται επιστροφής του αντιτίμου συμμετοχής τους.

Άρθρο 11. Επιτροπή Ελέγχου − Διασφάλιση Στοιχείων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων όλων των παιχνιδιών που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ, η επικύρωση της ανακήρυξης των νικητών καθώς επίσης και η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό με το έργο της στοιχείο και μπορεί να προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε ενεργώντας συλλογικά, είτε αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες σε μέλος ή μέλη της.

3. Η διασφάλιση όλων των στοιχείων των συμμετοχών γίνεται είτε με την παραγωγή ειδικών κλειδαρίθμων, είτε με μεταφορά των στοιχείων των συμμετοχών σε ένα ανεξάρτητο μηχανογραφικό σύστημα από το ΚΜΣ, είτε με το συνδυασμό και των δύο παραπάνω.

4. Ειδικοί κλειδάριθμοι παράγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Σε κάθε χρονική στιγμή που το ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ παύει να δέχεται συμμετοχές για τα οποία παρήλθε ο απώτερος χρόνος αποδοχής. Οι κλειδάριθμοι υπολογίζονται με βάση όλα τα στοιχεία των συμμετοχών, αποτελούν το ηλεκτρονικό κλείδωμα αυτών και δημιουργούνται βάσει ενός ειδικού αλγόριθμου, στον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να ορίζει παραμέτρους.

β. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε διαλογής και με βάση τα δεδομένα της. Ο κλειδάριθμος αυτός αποτελεί το ηλεκτρονικό κλείδωμα των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης διαλογής. Όλοι οι ειδικοί κλειδάριθμοι εκτυπώνονται σε εκτυπωτές που βρίσκονται σε ειδικά ασφαλισμένο, με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, χώρο.

5. Η μεταφορά όλων των στοιχείων των συμμετοχών σε ένα ανεξάρτητο μηχανογραφικό σύστημα από το ΚΜΣ, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον ειδικά ασφαλισμένο, με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, χώρο, γίνεται είτε με απευθείας σύνδεση του ανεξάρτητου αυτού συστήματος με το ΚΜΣ, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης, διαγραφής ή αλλοίωσης οποιουδήποτε στοιχείου. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου και υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε διαφοράς.

6. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει στη διάθεσή της κατάλληλο λογισμικό για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων όλων των παιχνιδιών που έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., της ανακήρυξης των νικητών, καθώς επίσης και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικές διατάξεις

1. Για όλες τις προσφερόμενες πιθανές εκβάσεις των διαθέσιμων προς στοιχηματισμό γεγονότων, δίνονται αποδόσεις βάσει των οποίων ο παίκτης υπολογίζει τα κέρδη του. Η ΟΠΑΠ ΑΕ κατά την κρίση της για ορισμένα γεγονότα είναι δυνατόν να προσφέρει αποδόσεις για όλη την στήλη ή για το υποσύνολο αυτής, δηλαδή για συγκεκριμένο πλήθος γεγονότων. Οι αποδόσεις που δημοσιεύονται είναι αρχικές και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ.

2. Ο παίκτης επιλέγει τις προβλέψεις του βάσει των όρων και των οδηγιών στοιχηματισμού που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ για τους διάφορους τύπους στοιχημάτων και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο (Πρόγραμμα, άλλα μέσα ενημέρωσης των παικτών)

3. Ο παίκτης προκειμένου να δηλώσει τις προβλέψεις του, αναλόγως της μορφής στοιχήματος, δύναται να χρησιμοποιεί κωδικούς αριθμούς που ανακοινώνονται στο Πρόγραμμα και αντιστοιχούν σε γεγονότα ή και τις εκβάσεις τους, είτε «σημεία» που αντιστοιχούν σε εκβάσεις γεγονότων, είτε συνδυασμό αριθμητικών ενδείξεων που αντιστοιχούν σε πιθανές εκβάσεις γεγονότος, είτε επιλέγει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, απ` ευθείας σε ειδική τερματική μηχανή από τις προτεινόμενες εκβάσεις ή συνδυασμό αυτών τις εκβάσεις που επιθυμεί. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται παραδείγματα «σημείων», αριθμητικών ενδείξεων και κωδικών αριθμών: για το τελικό αποτέλεσμα αγώνα ποδοσφαίρου αναφέρονται τα σημεία «1», «Χ», «2» αντιστοίχως για τη νίκη της γηπεδούχου ομάδας, την ισοπαλία ή τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας και τα σημεία της «Διπλής Ευκαιρίας» «1 ή Χ» που αντιστοιχεί σε νίκη της γηπεδούχου ή σε ισοπαλία, «1 ή 2» που αντιστοιχεί σε νίκη της γηπεδούχου ή νίκη της φιλοξενούμενης και «Χ ή 2» που αντιστοιχεί σε ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης, ενώ για το ακριβές αποτέλεσμα αγώνα ποδοσφαίρου η επιλογή του παίκτη σημειώνεται με το συνδυασμό δύο αριθμητικών ενδείξεων που αντιστοιχούν στις προβλέψεις για το σύνολο των τερμάτων της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το στοίχημα νικητής ενός πρωταθλήματος ο παίκτης χρησιμοποιεί το συνδυασμό δύο κωδικών αριθμών που αντιστοιχούν στην πρόβλεψή του για το γεγονός επί του οποίου επέλεξε να στοιχηματίσει.

4. Το ελάχιστο και το μέγιστο πλήθος προβλέψεων τις οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνει μία στήλη καθορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ και ανακοινώνεται στο Πρόγραμμα.

5. Η δυνατότητα και ο τρόπος συνδυασμού στην ίδια στήλη διαφόρων τύπων στοιχημάτων του ίδιου ή διαφόρων αθλημάτων ή μη αθλητικών γεγονότων, γνωστοποιούνται στους παίκτες μέσω του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχήματα αυτά δεν αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Ως εξαιρέσεις του προηγουμένου περιορισμού αναφέρονται:

• Η περίπτωση συνδυασμού του ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα και τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου

• Η περίπτωση συνδυασμού του χρόνου επίτευξης του πρώτου τέρματος με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου, και, τέλος

• Η περίπτωση του «Σκόρκαστ», δηλαδή του συνδυασμού του Ακριβούς Αποτελέσματος με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου ή με το χρόνο επίτευξης του πρώτου τέρματος.

Οι προαναφερόμενες εξαιρέσεις ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι μία στήλη δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία προβλέψεις για τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

6. Για τα ομαδικά αθλήματα, η ομάδα που ορίσθηκε από τη διοργανώτρια αρχή ως γηπεδούχος αναγράφεται στο Πρόγραμμα αριστερά, ενώ η ομάδα που ορίσθηκε ως φιλοξενούμενη αναγράφεται δεξιά.

7. Για ομαδικά αθλήματα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση, η ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να ανακοινώσει μέσω του Προγράμματος πλεονέκτημα σε τέρματα ή πόντους ή άλλο υπέρ μίας εκ των δύο ομάδων. Στην περίπτωση αυτή νίκη μίας ομάδας θεωρείται το αποτέλεσμα, κατά το οποίο η υπέρ αυτής διαφορά σε τέρματα ή πόντους ή άλλο, είναι μεγαλύτερη του πλεονεκτήματος της αντιπάλου της. Αντιστοίχως, ως ισοπαλία μίας ομάδας με την αντίπαλό της θεωρείται το αποτέλεσμα, κατά το οποίο η υπέρ αυτής διαφορά σε τέρματα είναι ίση με το πλεονέκτημα της αντιπάλου της. Το πλεονέκτημα μπορεί να εκφράζεται με ακέραιο ή μη ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση του μη ακεραίου πλεονεκτήματος και μετά το συνυπολογισμό του πλεονεκτήματος αυτού στο ακριβές αποτέλεσμα του αγώνα, δεν μπορεί να υφίσταται ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Το πλεονέκτημα δύναται να μεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ. Τα αρχικά ισχύοντα πλεονεκτήματα αναγράφονται στο Πρόγραμμα. Τα πλεονεκτήματα βάσει των οποίων πιστοποιούνται οι επιτυχείς προβλέψεις ενός στοιχήματος είναι τα ισχύοντα κατά τη στιγμή της καταχώρησής του στο ΚΜΣ.

8. Σε ορισμένους τύπους στοιχημάτων ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να σημειώσει διπλή παραλλαγή σημείου σε έναν ή περισσότερους αγώνες, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των στηλών που δημιουργούνται. Η επιλογή του δεύτερου σημείου σε έναν από τους επιλεγμένους αγώνες ισοδυναμεί με την προσθήκη στις ήδη διαμορφωμένες στήλες, άλλων στηλών που προκύπτουν από την αντικατάσταση του ενός σημείου για το συγκεκριμένο αγώνα με το άλλο σημείο της διπλής παραλλαγής.

9. Είναι δυνατός ο συνδυασμός των προβλέψεων του παίκτη βάσει συστημάτων. Το πλήθος των στηλών που διαμορφώνονται βάσει ενός συστήματος προκύπτει από το συνδυασμό των προβλέψεων, ανά πλήθος ζητουμένων. Είναι δυνατή η αύξηση του ποσού στοιχηματισμού ανά μήκος στήλης με τη χρήση αριθμητικών ενδείξεων (πολλαπλασιαστές συστημάτων). Τα προσφερόμενα προς χρήση συστήματα γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

10. Στην περίπτωση συνδυασμού των επιλεγμένων από τον παίκτη γεγονότων με τη βοήθεια συστημάτων, είναι δυνατή η χρήση σταθερών επιλογών γεγονότων προκειμένου ο παίκτης να αυξήσει το πλήθος των γεγονότων που συμπεριλαμβάνονται στις στήλες που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των συστημάτων που επέλεξε.

11. Στήλη που περιλαμβάνει πρόβλεψη ή προβλέψεις που για οποιονδήποτε λόγο έλαβαν ως απόδοση τη μονάδα (1,00), παραμένει σε ισχύ με τις υπόλοιπες προβλέψεις της, υπό την προϋπόθεση ότι στη στήλη απομένουν τουλάχιστον δύο ή μία πρόβλεψη που μπορεί να στοιχηματισθεί και μόνη της, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Στήλη, η οποία δεν ικανοποιεί τα προαναφερόμενα δε συμμετέχει στο διαγωνισμό και η αξία της επιστρέφεται στον παίκτη μετά τον καθορισμό αποτελέσματος για όλες τις προβλέψεις του παίκτη.

12. Στήλη που περιλαμβάνει πρόβλεψη για γεγονός το οποίο είχε έναρξη πριν τον απώτερο χρόνο στοιχηματισμού, συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνον εφόσον καταχωρήθηκε πριν από την πραγματική έναρξη του γεγονότος. Εάν η στήλη περιλαμβάνει πρόβλεψη για το γεγονός αυτό, αλλά καταχωρήθηκε μετά την έναρξή του γεγονότος, τότε οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή της λαμβάνεται η μονάδα (1,00).

13. Ο καθορισμός του αποτελέσματος για κάθε επιλεγμένη από τον παίκτη πρόβλεψη επί αθλητικού γεγονότος (εικονικού ή μη) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, ανεξαρτήτως του συστήματος διεξαγωγής, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται βαθμολογία, τελικός (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατάσεων, καθώς και της διαδικασίας των πέναλτυ), «πλέιοφς», αγώνες κατάταξης («μπαράζ»), κλήρωση. Αναφορικά με τα μη αθλητικά γεγονότα (εικονικά ή μη), ο καθορισμός του αποτελέσματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται βαθμολογία, ψηφοφορία αντιπροσώπων (εκλεκτόρων) που ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή κ.λπ.

14. Η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει, κατά την αποκλειστική της κρίση, την δυνατότητα να προσφέρει προς στοιχηματισμό τύπους στοιχημάτων για αθλητικά ή μη γεγονότα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους (live) χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης του στοιχήματος αυτού. Η δυνατότητα στοιχηματισμού ενεργοποιείται με την, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ανακοίνωση των αρχικών αποδόσεων λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αθλητικού ή μη γεγονότος και λήγει με τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις θα αναφέρονται στο Πρόγραμμα.

15. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά την αποκλειστική κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να αποφασίζεται να λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα (1,00) μη κερδίζοντα στοιχήματα για τα οποία συνέτρεξαν ειδικοί λόγοι.

16. Σε κάθε περίπτωση η αποδιδόμενη απόδοση δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας (1,00).

17. Η ΟΠΑΠ ΑΕ κατά την αποκλειστική κρίση της σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίζει να δίνει ως απόδοση τη μονάδα (1,00) σε στοιχήματα για τα οποία συνέτρεξαν ειδικοί λόγοι, υπό την προϋπόθεση ότι προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση πριν την έναρξη του γεγονότος στο οποίο αναφέρονται τα στοιχήματα αυτά.

18. Ως συμμετέχων λογίζεται εκείνος, ο οποίος λαμβάνει θέση στην γραμμή εκκίνησης. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση των γεγονότων αυτών και μέχρι την έναρξή τους ενδέχεται να υπάρξουν αποσύρσεις ή διαγραφές συμμετεχόντων. Οι αποσυρθέντες ή διαγραφέντες θεωρούνται ως μη συμμετέχοντες, εκτός εάν αντικατασταθούν από άλλον ή άλλους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση κατά την οποία τερματίσουν λιγότεροι συμμετέχοντες από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται, προκειμένου να σχηματισθεί κερδίζων συνδυασμός στον εκάστοτε προσφερόμενο τύπο στοιχήματος, τότε όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά στον συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα. Σε περίπτωση ανακοίνωσης ότι η διεξαγωγή αγώνα δρόμου μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος στον παίκτη. (απόδοση μονάδα).

19. Για τους τύπους στοιχημάτων των παραγράφων 42 και 43 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων», σε περιπτώσεις συμμετεχόντων που αποσύρθηκαν ή διαγράφηκαν και δεν αποτελούν επιλογές του παίκτη και, υπό την προϋπόθεση, ότι οι επιλογές του παίκτη επικυρώθηκαν στο ΚΜΣ πριν την ανακοίνωση νέων αποδόσεων, η ΟΠΑΠ ΑΕ ενδέχεται, εφ’ όσον κρίνει αναγκαίο, να προβεί στην μείωση των αποδόσεων για όλους τους συμμετέχοντες βάσει προκαθορισμένου πίνακα τον οποίο δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος που διαθέτει ο παίκτης για στοιχηματισμό.

Footer