Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Breadcrumb

Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • el
  • |

Όροι Cash Out


OΡΟΙ CASH OUT

ΟΡΟΙ CASH OUT

1. Η λειτουργία που αφορά την «Πρόωρη Εξαργύρωση Στοιχήματος» (εφεξής: «Cash Out») είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα στοιχηματικά γεγονότα και αγορές, τόσο πριν την έναρξη όσο και κατά την εξέλιξη των γεγονότων αυτών που προσφέρονται για ζωντανό στοιχηματισμό. H ΟΠΑΠ A.E. δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Cash Out θα είναι διαθέσιμη για κάθε στοιχηματική επιλογή.

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους στοιχημάτων (δλδ. μονά, πολλαπλά στοιχήματα καθώς και συστήματα) εκτός αν κάποιο στοίχημα περιλαμβάνει μια αγορά που δεν προσφέρεται για Cash Out.

3. To Cash Out θα προσφέρεται ακόμα και σε στοιχήματα που συμμετέχουν σε ενέργειες που αφορούν στην επιβράβευση των παικτών είτε κατά την τοποθέτηση, είτε κατά τη διευθέτηση ενός στοιχήματος. Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης δεν δικαιούται bonus για το στοίχημα που εξαργυρώθηκε πρόωρα.

4. To Cash Out θα προσφέρεται ακόμα και σε στοιχήματα που καλύπτονται μερικώς ή ολικώς από bonus-επιβραβεύσεις παικτών. Στην πρώτη περίπτωση (μερική κάλυψη στοιχήματος με bonus), η συνολικά προσφερόμενη αξία για το Cash Out υπολογίζεται ως το άθροισμα: α) της προσφερόμενης αξίας για το Cash Out που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλει ο παίκτης από τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό για την τοποθέτηση του στοιχήματος πλέον β) της προσφερόμενης αξίας για το Cash Out που αντιστοιχεί στο ποσό που καλύπτεται από το bonus-επιβράβευση του παίκτη. Στη δεύτερη περίπτωση (ολική κάλυψη στοιχήματος με bonus) το Cash Out προσφέρεται μόνο εφόσον υπάρχουν καθαρά κέρδη και η προσφερόμενη αξία για το Cash Out ισούται με το σύνολο των καθαρών κερδών. Ως καθαρά κέρδη για την εξυπηρέτηση των όρων του παρόντος νοούνται τα κέρδη μείον την ονομαστική αξία του bonus και μείον την παρακράτηση τυχόν αναλογούντων φόρων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Από την υποβολή του αιτήματος Cash Out και ως την αποδοχή του εν λόγω αιτήματος (εφεξής: το «επιτυχές αίτημα Cash Out») μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα ορισμένων δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν δύναται να μεταβληθεί η προσφερόμενη αξία στον παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Μετά την πάροδο του ευλόγου αυτού χρονικού διαστήματος δύναται να μεταβληθεί η προσφερόμενη αξία στον παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω μεταβολής των προσφερόμενων αποδόσεων όπως συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις (ενδεικτικά): επίτευξη τέρματος, διακοπή ή αναβολή ή ματαίωση ενός στοιχηματικού γεγονότος κ.ά.

6. Στην περίπτωση επιτυχούς αιτήματος Cash Out, ο παίκτης ειδοποιείται πάραυτα με μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του, και η προσφερόμενη αξία πιστώνεται άμεσα στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, ανεξαρτήτως της μετέπειτα εκβάσεως του στοιχηματικού γεγονότος.

7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται αν η λειτουργία Cash Out δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικώς τοποθετήθηκαν.

8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής της να αποδεχτεί ή όχι το υποβληθέν αίτημα για Cash Out.

9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναιτιολόγητα χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας να τροποποιήσει τους όρους που διέπουν τη διαδικασία διευθέτησης ενός αιτήματος Cash Out ή/και να διακόψει τη λειτουργία Cash Out οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε στοιχηματικό γεγονός ή αγορά. Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχήματα επί των συγκεκριμένων στοιχηματικών γεγονότων ή/και αγορών θα ισχύουν, όπως αρχικώς τοποθετήθηκαν.

10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναιτιολόγητα και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, να αποκλείσει, να περιορίσει ή/και να διακόψει τη λειτουργία Cash Out από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό συγκεκριμένων παικτών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων σύμβασης προσχώρησης, κακή χρήση των όρων λειτουργίας Cash Out).

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της σύμβασης προσχώρησης, οι Κανονισμοί και κάθε άλλη σχετική απόφαση της ΕΕΕΠ και της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων.

 

Footer