Μενού πλοήγησης

 
 
 
 
 
 

test

Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
The following has evaluated to null or missing:
==> BackgroundImageDesktop [in template "20116#20152#711321" at line 33, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${BackgroundImageDesktop.getData()} [in template "20116#20152#711321" at line 33, column 32]
----
1<style> 
2 
3  .red{ 
4    color: #eb2d32; 
5
6   
7  .terms_btn{ 
8    font-size: 11px !important; 
9    font-family: "OpapMediumItalic"; 
10    color: rgb(255, 255, 255); 
11    text-transform: none !important; 
12    line-height: 21px; 
13    text-align: center; 
14    background-color: rgb(35, 38, 51); 
15    height: 38px; 
16    margin-top: 20px; 
17    width: 300px; 
18    font-style: italic; 
19    border-radius: 4px; 
20
21   
22    .terms_btn:hover{ 
23      color: rgb(255, 255, 255); 
24
25  .bottom_ctas { 
26    position: absolute; 
27    left: 50%; 
28    transform: translateX(-50%); 
29    bottom: 200px; 
30
31   
32  body{ 
33    background-image: url("${BackgroundImageDesktop.getData()}"); 
34    background-repeat: no-repeat; 
35    background-position: center 0px; 
36    background-size: cover; 
37    background-color: #000210; 
38
39   
40   
41  .full_screen_container{ 
42    top: 5vh; 
43    position: relative; 
44    display: flex; 
45    flex-direction: row; 
46    flex-wrap: wrap; 
47    align-items: center; 
48    justify-content: space-around; 
49     min-height: 860px;  
50    margin-bottom: 50px !important; 
51
52   
53  .promo_container{ 
54    float: right; 
55    padding: 30px 0; 
56    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,2,16,0.8), rgba(0,2,16,0.4)); 
57    border-radius: 100px; 
58    border-right: 2px solid; 
59    border-left: 2px solid; 
60    border-left-color: red; 
61    border-right-color: red; 
62    height: 174px; 
63    margin-top: -600px; 
64
65   
66  .container_bottom{ 
67    position: relative; 
68    bottom: 10px; 
69
70   
71  .promo_text p{ 
72    font-size: 26px !important; 
73    font-family: "OpapMediumItalic"; 
74    color: rgb(255, 255, 255); 
75    text-transform: none !important; 
76    line-height: 34px; 
77    text-align: center; 
78    margin: 0 auto 5px auto; 
79    width: 85%; 
80    max-height: 235px; 
81    font-weight: 800; 
82    overflow: hidden; 
83    -webkit-line-clamp: 8; 
84    display: -webkit-box; 
85    line-clamp: 8; 
86    -webkit-box-orient: vertical; 
87    white-space: break-spaces; 
88
89   
90   .terms_link{ 
91    display: flex; 
92    justify-content: center; 
93
94   
95 
96   
97 .green_container{ 
98    border-radius: 3px; 
99    background-color: rgb(27, 152, 0); 
100    margin: auto; 
101    text-align: center; 
102    width: 300px; 
103    height: 60px; 
104
105   
106   .green_container .btn{ 
107    font-size: 18px !important; 
108    font-family: "OpapMediumItalic"; 
109    color: rgb(255, 255, 255); 
110    font-weight: 800; 
111    text-transform: uppercase; 
112    line-height: 45px; 
113    text-align: center; 
114    font-style: italic; 
115
116   
117  .img_container{ 
118   
119
120   
121  .promo_img{ 
122    margin: auto; 
123    max-width: 100%; 
124
125   
126    
127   
128  .new_footer{ 
129    width: 100vw; 
130    position: fixed; 
131    bottom: -1px; 
132    left: 0; 
133    background-color: black; 
134    height: 38px; 
135    align-items: center; 
136    justify-content: center; 
137    opacity: 0; 
138    display: none; 
139
140   
141  .opac{ 
142      opacity: 1; 
143      display:flex; 
144
145   
146  .footer_text { 
147    font-family: "OPAPExt"; 
148    color: rgb(255, 255, 255); 
149    text-transform: uppercase; 
150    text-align: center; 
151    font-size: 14px; 
152
153   
154   
155  .footer_text .thumb_up_by_alex{ 
156   margin-left: 15px; 
157
158   
159  .collapsedlogin{ 
160    display: none !important; 
161
162   
163   
164   .order1{ 
165    padding: 0; 
166    order: 1; 
167    display: flex; 
168    align-items: center; 
169    justify-content: center; 
170    padding: 0; 
171    margin: -500px 0 0 0; 
172     
173
174  .order2{ 
175    padding: 0; 
176    order: 2; 
177    display: flex; 
178    align-items: center; 
179    justify-content: center; 
180    padding: 0; 
181     
182
183   
184   .order3 { 
185    padding: 0; 
186    order: 3; 
187    display: flex; 
188    flex-direction: column; 
189    align-items: center; 
190    justify-content: center; 
191    padding: 0; 
192
193 
194   
195    @media screen and (max-width: 1280px){ 
196   .promo_text p{ 
197    line-height: 30px; 
198
199
200    
201    
202    
203  @media screen and (max-width: 1024px){ 
204   body{ 
205   background-position: center right; 
206
207
208   
209   @media screen and (max-width: 1016px){ 
210    .promo_container{ 
211      padding: 15px 0; 
212
213 
214
215   
216   
217  @media screen and (max-width: 992px){ 
218    .promo_container{ 
219      padding: 30px 0; 
220
221    
222    .full_screen_container{ 
223      justify-content: center; 
224      margin-bottom: 75px !important; 
225
226     
227    .promo_img{ 
228      max-width: 100% !important; 
229      width: 100%; 
230
231     
232     
233    .img_container{ 
234      display: flex; 
235
236     
237    .marketing_title{ 
238      font-size: 36px; 
239      font-weight: 500; 
240      margin-bottom: 10px; 
241      line-height: 38px; 
242
243     
244    .marketing_sub{ 
245      font-size: 20px; 
246      line-height: 22px; 
247
248     
249    .thumb_up_by_alex{ 
250      margin: 10px 0; 
251
252     
253    .promo_container{ 
254      height: 200px; 
255
256
257   
258    
259  @media screen and (max-width: 767px){ 
260   
261    
262   body{ 
263      background-position: center right; 
264
265    
266    .new_footer { 
267      height: 80px; 
268      background-color: rgb(0, 2, 16);  
269
270     
271    .footer_text { 
272      padding: 0 20px; 
273
274      
275 
276   .bottom_ctas { 
277    bottom: 200px; 
278
279
280   
281 @media screen and (max-width: 560px){   
282  
283    
284
285 
286  
287 @media screen and (max-width: 411px){  
288     .new_footer { 
289    height: 100px; 
290
291
292 @media screen and (max-width: 500px){   
293   
294    body{ 
295      background-image: url("${BackgroundImageMobile.getData()}"); 
296      background-position: center -30px; 
297
298   
299   
300   .promo_text p{  
301    margin: 10px auto 5px auto; 
302    -webkit-line-clamp: 9; 
303    line-clamp: 9; 
304    width: 82%; 
305    font-weight: 700; 
306    line-height: 25px; 
307     
308
309    
310    
311   .cta_container { 
312     width: 100%; 
313
314     
315    .green_container{ 
316      width: 95%; 
317
318    
319   .bottom_ctas{ 
320    bottom: 165px; 
321
322   .promo_container { 
323    margin-top: -600px; 
324    border-radius: 87px; 
325    padding: 30px 0; 
326    height: 277px; 
327    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,2,16,0.8), rgba(0,2,16,0)); 
328 
329     
330
331   .terms_link{ 
332    padding: 0; 
333    width: 95%; 
334
335   
336  .terms_link a{ 
337  width: 100%; 
338
339   
340  .terms_btn{ 
341    width: 100%; 
342
343   
344  .order1{ 
345    margin: -590px 0 0 0; 
346
347
348  
349  
350  
351 
352   
353</style> 
354<#assign curLangId = themeDisplay.getLanguageId()> 
355<#assign twoLettersLang = curLangId?split("_")[0]> 
356<#assign  
357  termsTitle = "Terms & Conditions" 
358  regulate = "21+ | REGULATED BY: HELLENIC GAMING COMMISSION (HGC) | ADDICTION RISKS AND ASSET LOSS HELP LINE: 1114" 
359  image ="/documents/159260/0/rg-badge-footer-en.png" 
360/> 
361<#if twoLettersLang = "el"> 
362  <#assign  
363    termsTitle = "Όροι και Προϋποθέσεις" 
364    regulate = "ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114" 
365    image="/documents/159260/0/rg-badge-footer-gr.png" 
366  /> 
367</#if> 
368 
369<div class="row full_screen_container"> 
370  <div class="col-xs-12 col-sm-8 promo_container order2"> 
371    <div class="promo_text"> 
372      <div class="loggedOUT"> 
373        <#if TermsHref.TermsGuestText.getSiblings()?has_content> 
374  	        <#list TermsHref.TermsGuestText.getSiblings() as cur_TermsHref> 
375  	          <p> 
376  		          ${cur_TermsHref.getData()} 
377  		        </p> 
378  	        </#list> 
379        </#if> 
380      </div> 
381      <div class="loggedIN collapsedlogin"> 
382        <#if TermsHref.TermsLoggedInText.getSiblings()?has_content> 
383  	        <#list TermsHref.TermsLoggedInText.getSiblings() as cur_TermsHref2> 
384  	          <p> 
385  		          ${cur_TermsHref2.getData()} 
386  		        </p>    
387  	        </#list> 
388        </#if> 
389      </div> 
390    </div> 
391  </div> 
392  <div class="col-xs-12 order1"> 
393    <div class="img_container"> 
394      <#if getterUtil.getBoolean(HidePromoImageForGuest.getData())> 
395    	  <#if HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData()?? && HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData() != ""> 
396    	    <img class="promo_img" 
397    	    data-fileentryid="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getAttribute("fileEntryId")}"  
398    	    alt="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getAttribute("alt")}"  
399    	    src="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData()}"  
400    	    /> 
401        </#if> 
402      </#if> 
403    </div> 
404  </div> 
405   <div class="col-xs-1 order4"> 
406  </div> 
407      <div class="col-xs-12 bottom_ctas order3"> 
408        <div class="cta_container"> 
409          <a class="loggedOUT" href="${GreenCtAGuestHref.getData()}"> 
410            <div class="green_container"> 
411              <div class="btn"> 
412                ${GreenCtAGuestHref.GreenCtAGuestText.getData()} 
413              </div> 
414            </div>   
415          </a> 
416          <a class="loggedIN collapsedlogin" href="${GreenCtALoggedInHref.getData()}"> 
417            <div class="green_container"> 
418              <div class="btn"> 
419                ${GreenCtALoggedInHref.GreenCtALoggedInText.getData()} 
420              </div> 
421            </div>   
422          </a> 
423           
424        </div> 
425        <div class="col-xs-12 terms_link"> 
426          <a href="${TermsHref.getData()}"> 
427            <div class="btn terms_btn"> 
428              ${termsTitle} 
429            </div> 
430          </a> 
431        </div> 
432      </div> 
433  </div> 
434<div class="new_footer"> 
435  <div class="footer_text"> 
436    ${regulate} <img class="thumb_up_by_alex" src=${image} alt=""/> 
437  </div>   
438<div> 
439 <script> 
440  var valid_session = "VALID_USER_SESSION"; 
441  var no_user = "NO_USER_SESSION"; 
442   
443  PubSub.subscribe(valid_session, function (msg, data) { 
444    if(msg === valid_session) { 
445      $(".loggedIN").each(function(){ 
446        $(this).removeClass("collapsedlogin") 
447      }) 
448      $(".loggedOUT").each(function(){ 
449        $(this).addClass("collapsedlogin") 
450      }) 
451
452  }); 
453   
454  PubSub.subscribe(no_user, function (msg, data) { 
455    if(msg === no_user) { 
456      $(".loggedIN").each(function(){ 
457        $(this).addClass("collapsedlogin") 
458      }) 
459      $(".loggedOUT").each(function(){ 
460        $(this).removeClass("collapsedlogin") 
461      }) 
462
463  }); 
464   
465   
466//js to change only "pamestoixima.gr color to red adding a span class  
467//first step: get parent element for logout 
468var promo_logoutElement = document.getElementsByClassName("loggedOUT")[0];   
469//second step: get paragraph of the parent element text 
470var text = promo_logoutElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML; 
471 
472//set object to be replaced 'string' 
473var myObject = { 
474 name: 'Pamestoixima.gr' 
475
476 
477// maping the paragraph text with the string 
478var result = text.split(' ').map(function(word) { 
479 if (Object.values(myObject).includes(word)) { 
480  return '<span class="red">' + word + '</span>' 
481 } else { 
482  return word 
483
484}) 
485// final step: replace innerHTML of paragraph with the result of the map 
486promo_logoutElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result.join(' '); 
487 
488//same for the loggedIN 
489var promo_loginElement = document.getElementsByClassName("loggedIN")[0];   
490//second step: get paragraph of the parent element text 
491var text = promo_loginElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML; 
492 
493//set object to be replaced 'string' 
494var myObject = { 
495 name: 'Pamestoixima.gr' 
496
497 
498// maping the paragraph text with the string 
499var result = text.split(' ').map(function(word) { 
500 if (Object.values(myObject).includes(word)) { 
501  return '<span class="red">' + word + '</span>' 
502 } else { 
503  return word 
504
505}) 
506// final step: replace innerHTML of paragraph with the result of the map 
507promo_loginElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result.join(' '); 
508 
509 
510</script>