Μενού πλοήγησης

 
 
 
 
 
 

test

Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
The following has evaluated to null or missing:
==> BackgroundImageDesktop [in template "20116#20152#711321" at line 33, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${BackgroundImageDesktop.getData()} [in template "20116#20152#711321" at line 33, column 32]
----
1<style> 
2 
3  .red{ 
4    color: #eb2d32; 
5
6   
7  .terms_btn{ 
8    font-size: 11px !important; 
9    font-family: "OpapMediumItalic"; 
10    color: rgb(255, 255, 255); 
11    text-transform: none !important; 
12    line-height: 21px; 
13    text-align: center; 
14    background-color: rgb(35, 38, 51); 
15    height: 38px; 
16    margin-top: 20px; 
17    width: 300px; 
18    font-style: italic; 
19    border-radius: 4px; 
20
21   
22    .terms_btn:hover{ 
23      color: rgb(255, 255, 255); 
24
25  .bottom_ctas { 
26    position: absolute; 
27    left: 50%; 
28    transform: translateX(-50%); 
29    bottom: 200px; 
30
31   
32  body{ 
33    background-image: url("${BackgroundImageDesktop.getData()}"); 
34    background-repeat: no-repeat; 
35    background-position: center 0px; 
36    background-size: cover; 
37    background-color: #000210; 
38
39   
40   
41  .full_screen_container{ 
42    top: 5vh; 
43    position: relative; 
44    display: flex; 
45    flex-direction: row; 
46    flex-wrap: wrap; 
47    align-items: center; 
48    justify-content: space-around; 
49     min-height: 860px;  
50    margin-bottom: 50px !important; 
51
52   
53  .promo_container{ 
54    float: right; 
55    padding: 30px 0; 
56    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,2,16,0.8), rgba(0,2,16,0.4)); 
57    border-radius: 100px; 
58    border-right: 2px solid; 
59    border-left: 2px solid; 
60    border-left-color: red; 
61    border-right-color: red; 
62    height: 174px; 
63    margin-top: -600px; 
64
65   
66  .container_bottom{ 
67    position: relative; 
68    bottom: 10px; 
69
70   
71  .promo_text p{ 
72    font-size: 26px !important; 
73    font-family: "OpapMediumItalic"; 
74    color: rgb(255, 255, 255); 
75    text-transform: none !important; 
76    line-height: 34px; 
77    text-align: center; 
78    margin: 0 auto 5px auto; 
79    width: 85%; 
80    max-height: 235px; 
81    font-weight: 800; 
82    overflow: hidden; 
83    -webkit-line-clamp: 8; 
84    display: -webkit-box; 
85    line-clamp: 8; 
86    -webkit-box-orient: vertical; 
87    white-space: break-spaces; 
88
89   
90   .terms_link{ 
91    display: flex; 
92    justify-content: center; 
93
94  #footer{ 
95    display: none; 
96
97   
98 
99   
100 .green_container{ 
101    border-radius: 3px; 
102    background-color: rgb(27, 152, 0); 
103    margin: auto; 
104    text-align: center; 
105    width: 300px; 
106    height: 60px; 
107
108   
109   .green_container .btn{ 
110    font-size: 18px !important; 
111    font-family: "OpapMediumItalic"; 
112    color: rgb(255, 255, 255); 
113    font-weight: 800; 
114    text-transform: uppercase; 
115    line-height: 45px; 
116    text-align: center; 
117    font-style: italic; 
118
119   
120  .img_container{ 
121   
122
123   
124  .promo_img{ 
125    margin: auto; 
126    max-width: 100%; 
127
128   
129    
130   
131  .new_footer{ 
132    width: 100vw; 
133    position: fixed; 
134    bottom: -1px; 
135    left: 0; 
136    background-color: black; 
137    height: 38px; 
138    align-items: center; 
139    justify-content: center; 
140    opacity: 0; 
141    display: none; 
142
143   
144  .opac{ 
145      opacity: 1; 
146      display:flex; 
147
148   
149  .footer_text { 
150    font-family: "OPAPExt"; 
151    color: rgb(255, 255, 255); 
152    text-transform: uppercase; 
153    text-align: center; 
154    font-size: 14px; 
155
156   
157   
158  .footer_text .thumb_up_by_alex{ 
159   margin-left: 15px; 
160
161   
162  .collapsedlogin{ 
163    display: none !important; 
164
165   
166   
167   .order1{ 
168    padding: 0; 
169    order: 1; 
170    display: flex; 
171    align-items: center; 
172    justify-content: center; 
173    padding: 0; 
174    margin: -500px 0 0 0; 
175     
176
177  .order2{ 
178    padding: 0; 
179    order: 2; 
180    display: flex; 
181    align-items: center; 
182    justify-content: center; 
183    padding: 0; 
184     
185
186   
187   .order3 { 
188    padding: 0; 
189    order: 3; 
190    display: flex; 
191    flex-direction: column; 
192    align-items: center; 
193    justify-content: center; 
194    padding: 0; 
195
196 
197   
198    @media screen and (max-width: 1280px){ 
199   .promo_text p{ 
200    line-height: 30px; 
201
202
203    
204    
205    
206  @media screen and (max-width: 1024px){ 
207   body{ 
208   background-position: center right; 
209
210
211   
212   @media screen and (max-width: 1016px){ 
213    .promo_container{ 
214      padding: 15px 0; 
215
216 
217
218   
219   
220  @media screen and (max-width: 992px){ 
221    .promo_container{ 
222      padding: 30px 0; 
223
224    
225    .full_screen_container{ 
226      justify-content: center; 
227      margin-bottom: 75px !important; 
228
229     
230    .promo_img{ 
231      max-width: 100% !important; 
232      width: 100%; 
233
234     
235     
236    .img_container{ 
237      display: flex; 
238
239     
240    .marketing_title{ 
241      font-size: 36px; 
242      font-weight: 500; 
243      margin-bottom: 10px; 
244      line-height: 38px; 
245
246     
247    .marketing_sub{ 
248      font-size: 20px; 
249      line-height: 22px; 
250
251     
252    .thumb_up_by_alex{ 
253      margin: 10px 0; 
254
255     
256    .promo_container{ 
257      height: 200px; 
258
259
260   
261    
262  @media screen and (max-width: 767px){ 
263   
264    
265   body{ 
266      background-position: center right; 
267
268    
269    .new_footer { 
270      height: 80px; 
271      background-color: rgb(0, 2, 16);  
272
273     
274    .footer_text { 
275      padding: 0 20px; 
276
277      
278 
279   .bottom_ctas { 
280    bottom: 200px; 
281
282
283   
284 @media screen and (max-width: 560px){   
285  
286    
287
288 
289  
290 @media screen and (max-width: 411px){  
291     .new_footer { 
292    height: 100px; 
293
294
295 @media screen and (max-width: 500px){   
296   
297    body{ 
298      background-image: url("${BackgroundImageMobile.getData()}"); 
299      background-position: center -30px; 
300
301   
302   
303   .promo_text p{  
304    margin: 10px auto 5px auto; 
305    -webkit-line-clamp: 9; 
306    line-clamp: 9; 
307    width: 82%; 
308    font-weight: 700; 
309    line-height: 25px; 
310     
311
312    
313    
314   .cta_container { 
315     width: 100%; 
316
317     
318    .green_container{ 
319      width: 95%; 
320
321    
322   .bottom_ctas{ 
323    bottom: 165px; 
324
325   .promo_container { 
326    margin-top: -600px; 
327    border-radius: 87px; 
328    padding: 30px 0; 
329    height: 277px; 
330    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,2,16,0.8), rgba(0,2,16,0)); 
331 
332     
333
334   .terms_link{ 
335    padding: 0; 
336    width: 95%; 
337
338   
339  .terms_link a{ 
340  width: 100%; 
341
342   
343  .terms_btn{ 
344    width: 100%; 
345
346   
347  .order1{ 
348    margin: -590px 0 0 0; 
349
350
351  
352  
353  
354 
355   
356</style> 
357<#assign curLangId = themeDisplay.getLanguageId()> 
358<#assign twoLettersLang = curLangId?split("_")[0]> 
359<#assign  
360  termsTitle = "Terms & Conditions" 
361  regulate = "21+ | REGULATED BY: HELLENIC GAMING COMMISSION (HGC) | ADDICTION RISKS AND ASSET LOSS HELP LINE: 1114" 
362  image ="/documents/159260/0/rg-badge-footer-en.png" 
363/> 
364<#if twoLettersLang = "el"> 
365  <#assign  
366    termsTitle = "Όροι και Προϋποθέσεις" 
367    regulate = "ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114" 
368    image="/documents/159260/0/rg-badge-footer-gr.png" 
369  /> 
370</#if> 
371 
372<div class="row full_screen_container"> 
373  <div class="col-xs-12 col-sm-8 promo_container order2"> 
374    <div class="promo_text"> 
375      <div class="loggedOUT"> 
376        <#if TermsHref.TermsGuestText.getSiblings()?has_content> 
377  	        <#list TermsHref.TermsGuestText.getSiblings() as cur_TermsHref> 
378  	          <p> 
379  		          ${cur_TermsHref.getData()} 
380  		        </p> 
381  	        </#list> 
382        </#if> 
383      </div> 
384      <div class="loggedIN collapsedlogin"> 
385        <#if TermsHref.TermsLoggedInText.getSiblings()?has_content> 
386  	        <#list TermsHref.TermsLoggedInText.getSiblings() as cur_TermsHref2> 
387  	          <p> 
388  		          ${cur_TermsHref2.getData()} 
389  		        </p>    
390  	        </#list> 
391        </#if> 
392      </div> 
393    </div> 
394  </div> 
395  <div class="col-xs-12 order1"> 
396    <div class="img_container"> 
397      <#if getterUtil.getBoolean(HidePromoImageForGuest.getData())> 
398    	  <#if HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData()?? && HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData() != ""> 
399    	    <img class="promo_img" 
400    	    data-fileentryid="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getAttribute("fileEntryId")}"  
401    	    alt="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getAttribute("alt")}"  
402    	    src="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData()}"  
403    	    /> 
404        </#if> 
405      </#if> 
406    </div> 
407  </div> 
408   <div class="col-xs-1 order4"> 
409  </div> 
410      <div class="col-xs-12 bottom_ctas order3"> 
411        <div class="cta_container"> 
412          <a class="loggedOUT" href="${GreenCtAGuestHref.getData()}"> 
413            <div class="green_container"> 
414              <div class="btn"> 
415                ${GreenCtAGuestHref.GreenCtAGuestText.getData()} 
416              </div> 
417            </div>   
418          </a> 
419          <a class="loggedIN collapsedlogin" href="${GreenCtALoggedInHref.getData()}"> 
420            <div class="green_container"> 
421              <div class="btn"> 
422                ${GreenCtALoggedInHref.GreenCtALoggedInText.getData()} 
423              </div> 
424            </div>   
425          </a> 
426           
427        </div> 
428        <div class="col-xs-12 terms_link"> 
429          <a href="${TermsHref.getData()}"> 
430            <div class="btn terms_btn"> 
431              ${termsTitle} 
432            </div> 
433          </a> 
434        </div> 
435      </div> 
436  </div> 
437<div class="new_footer"> 
438  <div class="footer_text"> 
439    ${regulate} <img class="thumb_up_by_alex" src=${image} alt=""/> 
440  </div>   
441<div> 
442 <script> 
443  var valid_session = "VALID_USER_SESSION"; 
444  var no_user = "NO_USER_SESSION"; 
445   
446  PubSub.subscribe(valid_session, function (msg, data) { 
447    if(msg === valid_session) { 
448      $(".loggedIN").each(function(){ 
449        $(this).removeClass("collapsedlogin") 
450      }) 
451      $(".loggedOUT").each(function(){ 
452        $(this).addClass("collapsedlogin") 
453      }) 
454
455  }); 
456   
457  PubSub.subscribe(no_user, function (msg, data) { 
458    if(msg === no_user) { 
459      $(".loggedIN").each(function(){ 
460        $(this).addClass("collapsedlogin") 
461      }) 
462      $(".loggedOUT").each(function(){ 
463        $(this).removeClass("collapsedlogin") 
464      }) 
465
466  }); 
467$(document.body).on('touchmove', onScroll); // for mobile 
468$(window).on('scroll', onScroll);  
469 
470// callback 
471function onScroll(){  
472  if( $(window).scrollTop() + window.innerHeight >= document.body.scrollHeight - 20 ) {  
473     $(".new_footer").addClass("opac") 
474    }else{ 
475      $(".new_footer").removeClass("opac") 
476
477
478   
479   
480   
481//js to change only "pamestoixima.gr color to red adding a span class  
482//first step: get parent element for logout 
483var promo_logoutElement = document.getElementsByClassName("loggedOUT")[0];   
484//second step: get paragraph of the parent element text 
485var text = promo_logoutElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML; 
486 
487//set object to be replaced 'string' 
488var myObject = { 
489 name: 'Pamestoixima.gr' 
490
491 
492// maping the paragraph text with the string 
493var result = text.split(' ').map(function(word) { 
494 if (Object.values(myObject).includes(word)) { 
495  return '<span class="red">' + word + '</span>' 
496 } else { 
497  return word 
498
499}) 
500// final step: replace innerHTML of paragraph with the result of the map 
501promo_logoutElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result.join(' '); 
502 
503//same for the loggedIN 
504var promo_loginElement = document.getElementsByClassName("loggedIN")[0];   
505//second step: get paragraph of the parent element text 
506var text = promo_loginElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML; 
507 
508//set object to be replaced 'string' 
509var myObject = { 
510 name: 'Pamestoixima.gr' 
511
512 
513// maping the paragraph text with the string 
514var result = text.split(' ').map(function(word) { 
515 if (Object.values(myObject).includes(word)) { 
516  return '<span class="red">' + word + '</span>' 
517 } else { 
518  return word 
519
520}) 
521// final step: replace innerHTML of paragraph with the result of the map 
522promo_loginElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result.join(' '); 
523 
524 
525</script>