Μενού πλοήγησης

 
 
 
 
 
 

test

Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
The following has evaluated to null or missing:
==> BackgroundImageDesktop [in template "20116#20152#711321" at line 33, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${BackgroundImageDesktop.getData()} [in template "20116#20152#711321" at line 33, column 32]
----
1<style> 
2 
3  .red{ 
4    color: #eb2d32; 
5
6   
7  .terms_btn{ 
8    font-size: 11px !important; 
9    font-family: "OpapMediumItalic"; 
10    color: rgb(255, 255, 255); 
11    text-transform: none !important; 
12    line-height: 21px; 
13    text-align: center; 
14    background-color: rgb(35, 38, 51); 
15    height: 38px; 
16    margin-top: 20px; 
17    width: 300px; 
18    font-style: italic; 
19    border-radius: 4px; 
20
21   
22    .terms_btn:hover{ 
23      color: rgb(255, 255, 255); 
24
25  .bottom_ctas { 
26    position: absolute; 
27    left: 50%; 
28    transform: translateX(-50%); 
29    bottom: 200px; 
30
31   
32  body{ 
33    background-image: url("${BackgroundImageDesktop.getData()}"); 
34    background-repeat: no-repeat; 
35    background-position: center 0px; 
36    background-size: cover; 
37    background-color: #000210; 
38
39   
40   
41  .full_screen_container{ 
42    top: 5vh; 
43    position: relative; 
44    display: flex; 
45    flex-direction: row; 
46    flex-wrap: wrap; 
47    align-items: center; 
48    justify-content: space-around; 
49     min-height: 860px;  
50    margin-bottom: 50px !important; 
51
52   
53  .promo_container{ 
54    float: right; 
55    padding: 30px 0; 
56    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,2,16,0.8), rgba(0,2,16,0.4)); 
57    border-radius: 100px; 
58    border-right: 2px solid; 
59    border-left: 2px solid; 
60    border-left-color: red; 
61    border-right-color: red; 
62    height: 174px; 
63    margin-top: -600px; 
64
65   
66  .container_bottom{ 
67    position: relative; 
68    bottom: 10px; 
69
70   
71  .promo_text p{ 
72    font-size: 26px !important; 
73    font-family: "OpapMediumItalic"; 
74    color: rgb(255, 255, 255); 
75    text-transform: none !important; 
76    line-height: 34px; 
77    text-align: center; 
78    margin: 0 auto 5px auto; 
79    width: 85%; 
80    max-height: 235px; 
81    font-weight: 800; 
82    overflow: hidden; 
83    -webkit-line-clamp: 8; 
84    display: -webkit-box; 
85    line-clamp: 8; 
86    -webkit-box-orient: vertical; 
87    white-space: break-spaces; 
88
89   
90   .terms_link{ 
91    display: flex; 
92    justify-content: center; 
93
94  #footer{ 
95    display: none; 
96
97   
98 
99   
100 .green_container{ 
101    border-radius: 3px; 
102    background-color: rgb(27, 152, 0); 
103    margin: auto; 
104    text-align: center; 
105    width: 300px; 
106    height: 60px; 
107
108   
109   .green_container .btn{ 
110    font-size: 18px !important; 
111    font-family: "OpapMediumItalic"; 
112    color: rgb(255, 255, 255); 
113    font-weight: 800; 
114    text-transform: uppercase; 
115    line-height: 45px; 
116    text-align: center; 
117    font-style: italic; 
118
119   
120  .img_container{ 
121   
122
123   
124  .promo_img{ 
125    margin: auto; 
126    max-width: 100%; 
127
128   
129    
130   
131  .new_footer{ 
132    width: 100vw; 
133    position: fixed; 
134    bottom: -1px; 
135    left: 0; 
136    background-color: black; 
137    height: 38px; 
138    display: flex; 
139    align-items: center; 
140    justify-content: center; 
141    opacity: 0; 
142
143   
144  .opac{ 
145      opacity: 1; 
146
147   
148  .footer_text { 
149    font-family: "OPAPExt"; 
150    color: rgb(255, 255, 255); 
151    text-transform: uppercase; 
152    text-align: center; 
153    font-size: 14px; 
154
155   
156   
157  .footer_text .thumb_up_by_alex{ 
158   margin-left: 15px; 
159
160   
161  .collapsedlogin{ 
162    display: none !important; 
163
164   
165   
166   .order1{ 
167    padding: 0; 
168    order: 1; 
169    display: flex; 
170    align-items: center; 
171    justify-content: center; 
172    padding: 0; 
173    margin: -500px 0 0 0; 
174     
175
176  .order2{ 
177    padding: 0; 
178    order: 2; 
179    display: flex; 
180    align-items: center; 
181    justify-content: center; 
182    padding: 0; 
183     
184
185   
186   .order3 { 
187    padding: 0; 
188    order: 3; 
189    display: flex; 
190    flex-direction: column; 
191    align-items: center; 
192    justify-content: center; 
193    padding: 0; 
194
195 
196   
197    @media screen and (max-width: 1280px){ 
198   .promo_text p{ 
199    line-height: 30px; 
200
201
202    
203    
204    
205  @media screen and (max-width: 1024px){ 
206   body{ 
207   background-position: center right; 
208
209
210   
211   @media screen and (max-width: 1016px){ 
212    .promo_container{ 
213      padding: 15px 0; 
214
215 
216
217   
218   
219  @media screen and (max-width: 992px){ 
220    .promo_container{ 
221      padding: 30px 0; 
222
223    
224    .full_screen_container{ 
225      justify-content: center; 
226      margin-bottom: 75px !important; 
227
228     
229    .promo_img{ 
230      max-width: 100% !important; 
231      width: 100%; 
232
233     
234     
235    .img_container{ 
236      display: flex; 
237
238     
239    .marketing_title{ 
240      font-size: 36px; 
241      font-weight: 500; 
242      margin-bottom: 10px; 
243      line-height: 38px; 
244
245     
246    .marketing_sub{ 
247      font-size: 20px; 
248      line-height: 22px; 
249
250     
251    .thumb_up_by_alex{ 
252      margin: 10px 0; 
253
254     
255    .promo_container{ 
256      height: 200px; 
257
258
259   
260    
261  @media screen and (max-width: 767px){ 
262   
263    
264   body{ 
265      background-position: center right; 
266
267    
268    .new_footer { 
269      height: 80px; 
270      background-color: rgb(0, 2, 16);  
271
272     
273    .footer_text { 
274      padding: 0 20px; 
275
276      
277 
278   .bottom_ctas { 
279    bottom: 200px; 
280
281
282   
283 @media screen and (max-width: 560px){   
284  
285    
286
287 
288  
289 @media screen and (max-width: 411px){  
290     .new_footer { 
291    height: 100px; 
292
293
294 @media screen and (max-width: 500px){   
295   
296    body{ 
297      background-image: url("${BackgroundImageMobile.getData()}"); 
298      background-position: center -30px; 
299
300   
301   
302   .promo_text p{  
303    margin: 10px auto 5px auto; 
304    -webkit-line-clamp: 9; 
305    line-clamp: 9; 
306    width: 82%; 
307    font-weight: 700; 
308    line-height: 25px; 
309     
310
311    
312    
313   .cta_container { 
314     width: 100%; 
315
316     
317    .green_container{ 
318      width: 95%; 
319
320    
321   .bottom_ctas{ 
322    bottom: 165px; 
323
324   .promo_container { 
325    margin-top: -600px; 
326    border-radius: 87px; 
327    padding: 30px 0; 
328    height: 277px; 
329    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,2,16,0.8), rgba(0,2,16,0)); 
330 
331     
332
333   .terms_link{ 
334    padding: 0; 
335    width: 95%; 
336
337   
338  .terms_link a{ 
339  width: 100%; 
340
341   
342  .terms_btn{ 
343    width: 100%; 
344
345   
346  .order1{ 
347    margin: -590px 0 0 0; 
348
349
350  
351  
352  
353 
354   
355</style> 
356<#assign curLangId = themeDisplay.getLanguageId()> 
357<#assign twoLettersLang = curLangId?split("_")[0]> 
358<#assign  
359  termsTitle = "Terms & Conditions" 
360  regulate = "21+ | REGULATED BY: HELLENIC GAMING COMMISSION (HGC) | ADDICTION RISKS AND ASSET LOSS HELP LINE: 1114" 
361  image ="/documents/159260/0/rg-badge-footer-en.png" 
362/> 
363<#if twoLettersLang = "el"> 
364  <#assign  
365    termsTitle = "Όροι και Προϋποθέσεις" 
366    regulate = "ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114" 
367    image="/documents/159260/0/rg-badge-footer-gr.png" 
368  /> 
369</#if> 
370 
371<div class="row full_screen_container"> 
372  <div class="col-xs-12 col-sm-8 promo_container order2"> 
373    <div class="promo_text"> 
374      <div class="loggedOUT"> 
375        <#if TermsHref.TermsGuestText.getSiblings()?has_content> 
376  	        <#list TermsHref.TermsGuestText.getSiblings() as cur_TermsHref> 
377  	          <p> 
378  		          ${cur_TermsHref.getData()} 
379  		        </p> 
380  	        </#list> 
381        </#if> 
382      </div> 
383      <div class="loggedIN collapsedlogin"> 
384        <#if TermsHref.TermsLoggedInText.getSiblings()?has_content> 
385  	        <#list TermsHref.TermsLoggedInText.getSiblings() as cur_TermsHref2> 
386  	          <p> 
387  		          ${cur_TermsHref2.getData()} 
388  		        </p>    
389  	        </#list> 
390        </#if> 
391      </div> 
392    </div> 
393  </div> 
394  <div class="col-xs-12 order1"> 
395    <div class="img_container"> 
396      <#if getterUtil.getBoolean(HidePromoImageForGuest.getData())> 
397    	  <#if HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData()?? && HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData() != ""> 
398    	    <img class="promo_img" 
399    	    data-fileentryid="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getAttribute("fileEntryId")}"  
400    	    alt="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getAttribute("alt")}"  
401    	    src="${HidePromoImageForGuest.PromoImage.getData()}"  
402    	    /> 
403        </#if> 
404      </#if> 
405    </div> 
406  </div> 
407   <div class="col-xs-1 order4"> 
408  </div> 
409      <div class="col-xs-12 bottom_ctas order3"> 
410        <div class="cta_container"> 
411          <a class="loggedOUT" href="${GreenCtAGuestHref.getData()}"> 
412            <div class="green_container"> 
413              <div class="btn"> 
414                ${GreenCtAGuestHref.GreenCtAGuestText.getData()} 
415              </div> 
416            </div>   
417          </a> 
418          <a class="loggedIN collapsedlogin" href="${GreenCtALoggedInHref.getData()}"> 
419            <div class="green_container"> 
420              <div class="btn"> 
421                ${GreenCtALoggedInHref.GreenCtALoggedInText.getData()} 
422              </div> 
423            </div>   
424          </a> 
425           
426        </div> 
427        <div class="col-xs-12 terms_link"> 
428          <a href="${TermsHref.getData()}"> 
429            <div class="btn terms_btn"> 
430              ${termsTitle} 
431            </div> 
432          </a> 
433        </div> 
434      </div> 
435  </div> 
436<div class="new_footer"> 
437  <div class="footer_text"> 
438    ${regulate} <img class="thumb_up_by_alex" src=${image} alt=""/> 
439  </div>   
440<div> 
441 <script> 
442  var valid_session = "VALID_USER_SESSION"; 
443  var no_user = "NO_USER_SESSION"; 
444   
445  PubSub.subscribe(valid_session, function (msg, data) { 
446    if(msg === valid_session) { 
447      $(".loggedIN").each(function(){ 
448        $(this).removeClass("collapsedlogin") 
449      }) 
450      $(".loggedOUT").each(function(){ 
451        $(this).addClass("collapsedlogin") 
452      }) 
453
454  }); 
455   
456  PubSub.subscribe(no_user, function (msg, data) { 
457    if(msg === no_user) { 
458      $(".loggedIN").each(function(){ 
459        $(this).addClass("collapsedlogin") 
460      }) 
461      $(".loggedOUT").each(function(){ 
462        $(this).removeClass("collapsedlogin") 
463      }) 
464
465  }); 
466$(document.body).on('touchmove', onScroll); // for mobile 
467$(window).on('scroll', onScroll);  
468 
469// callback 
470function onScroll(){  
471  if( $(window).scrollTop() + window.innerHeight >= document.body.scrollHeight - 20 ) {  
472     $(".new_footer").addClass("opac") 
473    }else{ 
474      $(".new_footer").removeClass("opac") 
475
476
477   
478   
479   
480//js to change only "pamestoixima.gr color to red adding a span class  
481//first step: get parent element for logout 
482var promo_logoutElement = document.getElementsByClassName("loggedOUT")[0];   
483//second step: get paragraph of the parent element text 
484var text = promo_logoutElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML; 
485 
486//set object to be replaced 'string' 
487var myObject = { 
488 name: 'Pamestoixima.gr' 
489
490 
491// maping the paragraph text with the string 
492var result = text.split(' ').map(function(word) { 
493 if (Object.values(myObject).includes(word)) { 
494  return '<span class="red">' + word + '</span>' 
495 } else { 
496  return word 
497
498}) 
499// final step: replace innerHTML of paragraph with the result of the map 
500promo_logoutElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result.join(' '); 
501 
502//same for the loggedIN 
503var promo_loginElement = document.getElementsByClassName("loggedIN")[0];   
504//second step: get paragraph of the parent element text 
505var text = promo_loginElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML; 
506 
507//set object to be replaced 'string' 
508var myObject = { 
509 name: 'Pamestoixima.gr' 
510
511 
512// maping the paragraph text with the string 
513var result = text.split(' ').map(function(word) { 
514 if (Object.values(myObject).includes(word)) { 
515  return '<span class="red">' + word + '</span>' 
516 } else { 
517  return word 
518
519}) 
520// final step: replace innerHTML of paragraph with the result of the map 
521promo_loginElement.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result.join(' '); 
522 
523 
524</script>