Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • gr
  • |

Breadcrumb

Επιλογή γλώσσας

  • en
  • |
  • gr
  • |

Προσωπικά Δεδομένα


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να διαβάσεις την Ενημέρωσή μας και να μάθεις πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (στο εξής και χάριν συντομίας: τα «Τυχερά Παίγνια» ) και συγκεκριμένα μέσω Ιστοσελίδων της Εταιρίας καθώς και μέσω των εφαρμογών τυχερών παιγνίων για κινητά (στο εξής και χάριν συντομίας «Μobile Αpp»).

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σε πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσένα, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτεις, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο της περιήγησής σου στις ιστοσελίδες ή χρήσης των αντίστοιχων Mobile App και κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου και τη συμμετοχή σου στα παίγνια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συλλέγει προσωπικά σου δεδομένα. Συγκεκριμένα:

- Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

- Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.

- Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του Λογαριασμού Παίκτη, όπως: διαθέσιμο υπόλοιπο, καταθέσεις, αναλήψεις. Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στον Πελάτη στον οποίο αφορούν μέσω του ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

- Πληροφορίες σχετικές με την παικτική συμπεριφορά σου, την περιήγησή σου στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχονται τυχερά παίγνια και τη χρήση των Mobile App όπως: προτιμήσεις χρήσεως δικτυακών τόπων, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, δεδομένων τοποθεσίας, cookies, ώρα και ημερομηνία σύνδεσης, διευθύνσεων IP προέλευσης.

- Λοιπές πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: υποβολή παραπόνων ή σχολίων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για οποία τηρείται αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών με το τηλεφωνικό μας κέντρο και αρχείο ηλεκτρονικής γραπτής επικοινωνίας (e-mails, chat sessions).

 

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους Παίκτες της ή/και τρίτους θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

1. Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και την παροχή των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σου για τους εξής σκοπούς:

- Για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση του εκάστοτε Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.

- Για τη διαχείριση των στοιχημάτων και των συμμετοχών σε άλλα Τυχερά Παίγνια και την επεξεργασία των συναλλαγών που καταρτίζονται μέσω των  Διαδικτυακών Σημείων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.

- Για την επικοινωνία με τους κατόχους λογαριασμού ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων)

2. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σου για τους εξής σκοπούς:

- Για τη συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

- Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας και διακρίβωσης της ηλικίας των Πελατών μέσω του ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτά ανήκουν πράγματι σε εσένα.

- Για την παρακολούθηση των συναλλαγών με σκοπό την αποτροπή ή την εξακρίβωση τυχόν περιπτώσεων απάτης, μη κανονικού στοιχηματισμού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για θέματα αθλητικής ακεραιότητας κ.ά.

3. Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:

- Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω των Ιστοσελίδων  υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων καθώς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως μέσω της αναγνώρισης του παίκτη όταν καλεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να λαμβάνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ο εκπρόσωπος που τον εξυπηρετεί να έχει άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

- Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που απευθύνονται σε καταστήματα ΟΠΑΠ, μέσω της παροχής περιορισμένων στοιχείων του παίκτη στο πρακτορείο μέσω του οποίου έχει εγγραφεί ο παίκτης και συγκεκριμένα ενημέρωσης σχετικά με το εάν ο παίκτης έχει συναινέσει στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, αν το υπόλοιπο λογαριασμού υπερβαίνει ή όχι τα 5 ευρώ (χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό του υπολοίπου) και εάν ο παίκτης είναι ενεργός ή όχι τις τελευταίες 20 ημέρες (χωρίς να προσδιορίζεται η παικτική συμπεριφορά του). Επισημαίνεται ότι εάν οι παίκτες απευθύνονται σε πρακτορείο διαφορετικό από αυτό στο οποίο ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους ή (εάν ολοκλήρωσαν την εγγραφή και υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους μέσω διαδικτύου) διαφορετικό από αυτό στο οποίο έκαναν την πρώτη κατάθεση χρημάτων, τα στοιχεία αυτά δε θα είναι διαθέσιμα.

- Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς που μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε από εσένα σχετικά με την εμπειρία σου ως παίκτη και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τις απαντήσεις σου.

- Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένης προφορικής ή γραπτής (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης) επικοινωνίας.

- Ειδικότερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που παρέχει ο χρήστης θα χρησιμοποιείται επιπλέον για την άμεση ενημέρωσή του, σε περίπτωση που εντοπιστούν ενέργειες του ηλεκτρονικού του λογαριασμού που γεννούν εύλογες υποψίες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ή απάτης, χωρίς τα ανωτέρω να συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί εντοπισμού κάθε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή ύποπτων συναλλαγών.

4. Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σου, ειδική συγκατάθεση, που παρέχεις με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σου ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείς, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σου δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

- Για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σου με βάση την παικτική σου συμπεριφορά, ώστε να σου αποστέλλει αποκλειστικές προσφορές, Bonus / Freebets που συνάδουν με τις προτιμήσεις σου

- Για να σου αποστέλλουν εμπορική επικοινωνία οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως ενημερώσεις, νέα και προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, εφόσον επιλέξεις το πεδίο αυτό θα λαμβάνεις εμπορική επικοινωνία από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ που προσφέρουν τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.) και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου (TORA Wallet A.E., TORA Direct A.E.).

Τα μέσα που θα χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία μας είναι αυτά που επιλέγεις όταν παρέχεις τη συγκατάθεσή σου.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείς το δικαίωμα να ανακαλέσεις την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων για όλους τους σκοπούς αυτούς ή για ορισμένους από αυτούς και να ζητήσεις τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» στον ηλεκτρονικό σου λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σου, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία 1-3. Αντίστοιχα, μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσεις τις επιλογές σου ως προς τα μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σου για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.

 

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και τρίτα μέρη (εξωτερικοί συνεργάτες όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων), στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου και την παροχή των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Τέλος, οφείλουμε να σε ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σου στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

 

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σου δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σου, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις καταρτισθείσες μέσω των Ιστοσελίδων συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης.

 

Τα Δικαιώματά Σου

Έχεις το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείς κατόπιν αιτήματός σου, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σου δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβεις περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σου δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσεις το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σου και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σου, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Τέλος, υποχρεούσαι να ενημερώνεις έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχες κατά την εγγραφή σου και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σου.

 

Αποποίηση

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από είκοσι ενός (21) ετών. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας δηλώνει ότι είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σε ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σε καλούμε να επισκέπτεσαι σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα μας, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πλέον ενημερωμένη Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Oι Δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σου ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σου από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σου στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω των Ιστοσελίδων της ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς και εάν διαπιστώσεις ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεσαι το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείς ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Footer