Title Top HTML Editor

       

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ!

Summer Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε»  που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών, αρ. 112, Αθήνα, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 3823201000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ΟΠΑΠ”) διοργανώνει το Διαγωνισμό με τον διακριτικό τίτλο “Summer Madness” (εφεξής: o «Διαγωνισμός») στον ιστότοπο του Pamestoixima.gr. Τα δώρα που απορρέουν από τον Διαγωνισμό, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών ΟΠΑΠ. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική δραστηριότητα των εγγεγραμμένων παιχτών στο Casino του Pamestoixima.gr και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

 

2. Ως Παιχνίδια Συμμετοχής για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού ορίζονται τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια που προσφέρονται μέσω της ενότητας Casino της ιστοσελίδας pamestoixima.gr και πιο συγκεκριμένα αυτά που αναφέρονται στην υποενότητα του διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/summer-madness. (Βλ. Κεφάλαιο «Ειδικοί Όροι Ενέργειας»)

 

Για να συμμετάσχει κάποιος ενδιαφερόμενος στον διαγωνισμό θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) να έχει ηλικία  άνω των 21 ετών και

(β) να είναι εγγεγραμμένος παίκτης και να διατηρεί ενεργό ηλεκτρονικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr και (γ) να έχει συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής του συμπεριφοράς για την αποστολή αποκλειστικών προσφορών για τα τυχερά παίγνια Casino που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου pamestoixima.gr.

 

3. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των παικτών στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη ενεργού παικτικού λογαριασμού στον ιστότοπο Pamestoixima.gr και η από πλευράς τους πλήρης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τον Διαγωνισμό.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

(β)  Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί ρητά, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

(γ) Οι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού

(δ) ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αποκλείει από την παρούσα ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους .

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.

 

4. Η παρούσα ενέργεια διαρκεί από την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

 

5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα έπαθλα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για τις εκάστοτε αλλαγές μέσω μηνύματος προσωποποιημένης επικοινωνίας.

 

6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη στην παρούσα ενέργεια να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

 

7. Ο εγγεγραμμένος παίκτης στο pamestoixima.gr μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από την παρούσα ενέργεια, δηλώνοντάς το με κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών ΟΠΑΠ στο 18280 (Δευτ – Παρ 09:00 – 01:00) εντός 48 ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος και σε περίπτωση αργιών την επόμενη εργάσιμη.

 

8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια ή/και να καταργήσει την παρούσα ενέργεια ή/και μέρος ή και το σύνολο των επάθλων σε αυτή και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στο διαδικτυακό ιστότοπο pamestoixima.gr. Ως εκ τούτου ο Συμμετέχων υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ανωτέρω ιστότοπο και σχετίζονται με την παρούσα ενέργεια.

 

9. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΟΠΑΠ Α.Ε, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια ή για λόγους ανωτέρας βίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

10. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη όταν αφορά  μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή επάθλων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, με την επιλογή από τον συμμετέχοντα του αντίστοιχου πεδίου στο τέλος αυτών. Όποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναλυτικά περιγράφονται οι ειδικοί όροι της παρούσας ενέργειας:

1.  Η ενέργεια ”Summer Madness”  ξεκινάει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και διαρκεί έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

 

2.  Η ενέργεια “Summer Madness” αποτελείται από 21 διαφορετικές καθημερινές προσφορές και αφορά μόνο επιτυχώς εγγεγραμμένους και επιτυχώς ταυτοποιημένους παίκτες που διατηρούν ενεργό λογαριασμό στη σελίδα του Pamestoixima.gr.

 

3.  Όλες οι καθημερινές προσφορές διέπονται αντιστοίχως από σχετικούς διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατίθενται στη σχετική υποενότητα του Pamestoixima.gr, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/summer-madness και είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

 

4.  Οι καθημερινές προσφορές είναι διαθέσιμες κατά τις προβλεπόμενες ώρες, όπως αυτές ορίζονται στους εκάστοτε όρους της προσφοράς.

 

5. Σχετικά με τα έπαθλα που προκύπτουν από τις καθημερινές προσφορές, δύναται να έχουν τη μορφή:

Bonus:

(α) Το σχετικά ποσά προκύπτουν από τη συμμετοχή στις προσφορές Moneyback, Τουρνουά και Ρίψεις Επάθλων.

(β) Τα bonus θα πιστώνονται στον παικτικό λογαριασμό εντός 24 ωρών από τη λήξη της εκάστοτε προσφοράς.

(γ) Τα ποσά bonus θα πρέπει να τζιραριστούν τουλάχιστον 1 φορά προτού καταστούν διαθέσιμα προς ανάληψη.

(δ) Οποιοδήποτε κέρδος προκύψει από τη χρήση των χρημάτων bonus θα είναι άμεσα διαθέσιμο προς ανάληψη.

(ε) Η χρήση του bonus απαγορεύεται να γίνει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα (π.χ. μαύρο-κόκκινο). Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί τότε ο τζίρος που θα δημιουργηθεί από τέτοια παικτική συμπεριφορά δε θα υπολογίζεται και το συγκεκριμένο ποσό bonus δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παίκτη και θα διαγράφεται.

Δωρεάν Περιστροφές:

(α) Οι Δωρεάν Περιστροφές πιστώνονται στον παικτικό λογαριασμό εντός 24 ωρών από τη λήξη της εκάστοτε προσφοράς.

(β) Προορίζονται για χρήση αποκλειστικά στα παιχνίδια του Pamestoixima.gr Casino, όπως αυτά ορίζονται από τους όρους της εκάστοτε προσφοράς.

(γ) Η αξία της κάθε Δωρεάν Περιστροφής ορίζεται στους σχετικούς όρους της εκάστοτε προσφοράς.

(δ) Ισχύουν για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία και ώρα πίστωσής τους στον παικτικό λογαριασμό, αλλιώς διαγράφονται.

(ε) Τα όποια πιθανά κέρδη προέλθουν από τη χρήση των δωρεάν γυρισμάτων είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάληψη.

 

6. Σε περίπτωση που ένας παικτικός λογαριασμός κλείσει για οποιανδήποτε λόγο (π.χ. μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης του λογαριασμού, μόνιμου αυτοαποκλεισμού κλπ) προτού ολοκληρωθεί η απονομή του όλου ποσού bonus τότε το όποιο υπόλοιπο  παύει αυτομάτως να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει για την περίοδο που πιθανώς να ισχύει προσωρινός αυτοαποκλεισμός.

 

7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα έπαθλα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με βάση το στοιχείο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον ιστότοπο pamestoixima.gr.

 

8. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να αποκλείει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

 

9. Η προσφορά ισχύει μόνο για έναν παικτικό λογαριασμό από ίδια διεύθυνση κατοικίας, νοικοκυριό, IP, υπολογιστή ή μέσο κατάθεσης.

 

10. Το ελληνικό κείμενο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπερτερεί από οποιαδήποτε πιθανή μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα.

 

11. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων του Pamestoixima.gr .

 

12. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Pamestoixima.gr .