Title Top HTML Sweet Valentine's

              

Κάθε μέρα και μια γλυκιά έκπληξη!

Sweet Valentine's Terms & Codnitions

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε»  που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών, αρ. 112, Αθήνα, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 3823201000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ΟΠΑΠ”) διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τον διακριτικό τίτλο “Sweet Valentine’s” στον ιστότοπο του Pamestoixima.gr.

2. Ως Παιχνίδια Συμμετοχής για τις ανάγκες του παρόντα Διαγωνισμού ορίζονται τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια που προσφέρονται μέσω της ενότητας Casino της ιστοσελίδας pamestoixima.gr και πιο συγκεκριμένα αυτά που αναφέρονται στην υπο-ενότητα του διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/sweet-valentines.(Βλ. Κεφάλαιο «Ειδικοί Όροι Ενέργειας»).

Για να συμμετάσχει κάποιος ενδιαφερόμενος στην προωθητική ενέργεια θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) να έχει ηλικία  άνω των 21 ετών και

(β) να είναι εγγεγραμμένος παίκτης και να διατηρεί ενεργό ηλεκτρονικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr και(γ) να έχει συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής του συμπεριφοράς για την αποστολή αποκλειστικών προσφορών για τα τυχερά παίγνια Casino που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου pamestoixima.gr.

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των παικτών στην προωθητική ενέργεια απαιτείται η ύπαρξη ενεργού παικτικού λογαριασμού στον ιστότοπο Pamestoixima.gr και η από πλευράς τους πλήρης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν την προωθητική ενέργεια.

Από την προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

(β)  Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί ρητά, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

(γ) Οι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού.

(δ) ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ και οι συγγενείς τους Α’ Βαθμού.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αποκλείει από την παρούσα ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους .

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.

3. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια ή/και να καταργήσει την παρούσα ενέργεια ή/και μέρος σε αυτή και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στο διαδικτυακό ιστότοπο pamestoixima.gr.  Ως εκ τούτου ο Συμμετέχων υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ανωτέρω ιστότοπο και σχετίζονται με την παρούσα ενέργεια.

4. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΟΠΑΠ Α.Ε, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια /

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια ή για λόγους ανωτέρας βίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη όταν αφορά  μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναλυτικά περιγράφονται οι ειδικοί όροι της παρούσας ενέργειας:

1.  Η ενέργεια ”SWEET VALENTINE’S”  ξεκινάει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και διαρκεί έως την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

2.    Η ενέργεια “ SWEET VALENTINE’S ” αποτελείται από 8 διαφορετικές καθημερινές

3.   Όλες οι καθημερινές προσφορές διέπονται αντιστοίχως από σχετικούς διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατίθενται στην σχετική υπό-ενότητα του Pamestoixima.gr η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.pamestoixima.gr/sweet-valentines και είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες .

4.  Οι καθημερινές προσφορές είναι διαθέσιμες από τις 00:00 έως τις 23:59 εκάστης ημέρας

5. Ισχύουν οι γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων του Pamestoixima.gr

6. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Pamestoixima.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προτεραιότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΟΠΑΠ Α.Ε..

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι Συμμετέχοντες, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν συλλέγει πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Σκοποί και βάση επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΟΠΑΠ ΑΕ και αφορά το υποχρεωτικό στοιχείο το οποίο είναι το κινητό τηλέφωνο και τα προαιρετικά τα οποία είναι το e-mail και το Ονοματεπώνυμο. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση σε περίπτωση νίκης.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια θα διατηρούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημα Τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και όχι την καταγραφή των στοιχείων τους ως παίκτες του Casino στο pamestoixima.gr, τα οποία διατηρούνται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που αφορά τα διαδικτυακά παίγνια.

Δικαιώματα Συμμετεχόντων

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή  να ενημερωθούν, κατόπιν αιτήματός τους, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν τη διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή και για καθένα από τους παραπάνω σκοπούς, είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο (link) που στέλνεται στο κινητό τους και πραγματοποιώντας οι ίδιοι τις αντίστοιχες αλλαγές μέσα από τον ιστότοπο, είτε αποστέλλοντας αίτηση στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, ως κατωτέρω.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, θα απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628  | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η ΟΠΑΠ τηρεί με αυστηρότητα πολιτικές ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία τους από:

Παράνομη πρόσβαση

Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

Παράνομη τροποποίηση

Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παροχή Υποστήριξης

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με τη συμμετοχή στην ενέργεια επιβράβευσης «Sweet Valentine » οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αναφορά στην προσφορά “Sweet Valentine” τηλεφωνώντας στο Τμήμα Call Center ΟΠΑΠ, στο τηλέφωνο 18280

Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/ χρήστες, μέσω της σελίδας της ενέργειας επιβράβευσης

Δηλώσεις – εγγυήσεις εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτή. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και δεσμεύονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

Τα προσωπικά τους στοιχεία στη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Γνωρίζουν ότι για τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια απαιτείται η καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές η Διοργανώτρια:

Θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Θα δημοσιεύσει τα στοιχεία τους στον κατάλογο των νικητών (ο οποίος δύναται να αναπαραχθεί παγκοσμίως και στο διηνεκές, σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της Διοργανώτριας online και offline (διαδίκτυο, εφαρμογές κινητών, websites τρίτων, Social Media, YouTube κλπ.), καθώς και στο διαδίκτυο, την τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Διοργανώτρια, υπό τον όρο ότι οι νικητές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν τη δημοσίευση των στοιχείων τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης προϋποθέτει ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, συσχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την παρούσα επιβράβευσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στην επιβράβευση. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους Συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

1.            Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

2.            Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας και των Εταιρειών και των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με την ενέργεια επιβράβευσης, την εφαρμογή των όρων, τη διαδικασία δημοσίευσης & χρήσης των φωτογραφιών, την επιλογή αυτών, υπό τον όρο ότι έχει δηλώσει ότι επιθυμεί τη δημοσίευση των στοιχείων του, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης.