Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Προσωπικά Δεδομένα


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

                                               

                                                 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Ενημέρωσή μας και να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (στο εξής και χάριν συντομίας: τα «Τυχερά Παίγνια» ) και συγκεκριμένα μέσω των Διαδικτυακών Σημείων της ΟΠΑΠ Α.Ε με τη χρήση κινητών ή μη συσκευών καθώς και τη χρήση οποιουδήποτε μέσου δύναται να προσφέρει στο μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Νόμο 4624/2019 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Επεξεργαζόμαστε

Κατά την περιήγησή σας στα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων και τη συμμετοχή σας στα παίγνια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:

 • Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα που θα σας ζητηθούν (όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ).
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 • Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του Λογαριασμού Παίκτη, όπως: διαθέσιμο υπόλοιπο, καταθέσεις, αναλήψεις, στοιχεία μέσων πληρωμής (π.χ. ΙΒΑΝ, κάρτες) που χρησιμοποιούνται από τον παίκτη για την κατάθεση τους ποσού συμμετοχής ή ανάληψη κερδών, βεβαιώσεις κερδών καθώς και λοιπά φορολογικά/οικονομικά στοιχεία.
 • Πληροφορίες σχετικές με την παικτική συμπεριφορά σας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα παιχνίδια που έχετε παίξει ή των κερδών που έχετε εισπράξει), την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχονται τυχερά παίγνια και τη χρήση των Mobile Apps όπως: προτιμήσεις χρήσεως δικτυακών τόπων, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα συσκευής, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies/trackers, ώρα και ημερομηνία σύνδεσης, διευθύνσεις IP.
 • Λοιπές πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: υποβολή παραπόνων ή σχολίων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τα οποία τηρείται αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών με το τηλεφωνικό μας κέντρο και αρχείο ηλεκτρονικής γραπτής επικοινωνίας (e-mails, chat sessions).


Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους Παίκτες της ή/και τρίτους θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και την παροχή των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:
 • Για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση του εκάστοτε Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.
 • Για τη διαχείριση των στοιχημάτων και των συμμετοχών σε άλλα Τυχερά Παίγνια και την επεξεργασία των συναλλαγών που καταρτίζονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων , συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.
 • Για την επικοινωνία με τους κατόχους λογαριασμού προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με εκκρεμότητες ή πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού, για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λογαριασμού ή σημαντικές αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων)
 • Για υποστηρικτικές εργασίες, όπως η επιβεβαίωση χρήστη, η επίλυση σφαλμάτων, η ασφάλεια των Διαδικτυακών Σημείων και η παροχή εξυπηρέτησης Παίκτη.
 • Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένης προφορικής ή γραπτής (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης) επικοινωνίας.
 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:
 • Για τη συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως, ιδίως, ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα παίγνια ατόμων ηλικίας κάτω των 21 ετών, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η χορήγηση στοιχείων στον παίκτη κατόπιν αίτησης του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης κερδών.
 • Για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν το Υπεύθυνο Παιχνίδι.  Για το σκοπό συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αφορούν το υπεύθυνο παιχνίδι και ειδικότερα της έγκαιρης παρέμβασης και ενημέρωσης παικτών σχετικά με τους κινδύνους από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, επεξεργαζόμαστε την παικτική συμπεριφορά και τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό τη δημιουργία προφίλ παίκτη. Βάσει του προφίλ κάθε παίκτη καθορίζεται η κατάλληλη επικοινωνία και τα μέτρα προστασίας των παικτών από την υπερβολική συμμετοχή στα παίγνια.
 • Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, επαλήθευσης των μέσων πληρωμής ή/και ανάληψης κερδών, επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας και διακρίβωσης της ηλικίας των Πελατών μέσω του ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτά ανήκουν πράγματι σε εσάς.
 • Για τον περιορισμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτης και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, μέσα από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, τη διασταύρωσή τους με καταλόγους προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί Κυρώσεις και την εφαρμογή κατάλληλα προσαρμοσμένων ελεγκτικών μηχανισμών, η ΟΠΑΠ αποσκοπεί στον εντοπισμό ασυνήθιστων ή/και ύποπτων δραστηριοτήτων, καθώς και στην αμεσότερη δυνατή λήψη των απαραίτητων δράσεων διαχείρισής τους.
 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:
 • Για τη βελτίωση και επιχειρηματική ανάπτυξη των παρεχόμενων μέσω των Ιστοσελίδων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, μέσω αξιοποίησης συγκεντρωτικών στοιχείων χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων. Επίσης για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως μέσω της αναγνώρισης του παίκτη όταν καλεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να λαμβάνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ο εκπρόσωπος που τον εξυπηρετεί να έχει άμεσα διαθέσιμη την πλήρη εικόνα του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Στο πλαίσιο αυτών των καθαρά εσωτερικών διαχειριστικών σκοπών, δημιουργείται προφίλ παίκτη (κατηγοριοποίηση σε βαθμίδα με βάση τα στοιχεία της παικτικής συμπεριφοράς) με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς να παράγονται όμως για αυτόν οποιαδήποτε σημαντικά αποτελέσματα.
 • Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς που μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε από εσάς σχετικά με την εμπειρία σας ως παίκτη και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τις απαντήσεις σας.
 • Ειδικότερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που παρέχει ο χρήστης θα χρησιμοποιείται επιπλέον για την άμεση ενημέρωσή σας και την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών σας, σε περίπτωση που εντοπιστούν ενέργειες του ηλεκτρονικού του λογαριασμού που γεννούν εύλογες υποψίες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ή απάτης, χωρίς τα ανωτέρω να συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί εντοπισμού κάθε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή ύποπτων συναλλαγών.
 • Ανταλλαγή δεδομένων του λογαριασμού σας με άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε αποτελεσματικότερα ύποπτες συναλλαγές και δραστηριότητες με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή απάτης και εξαπάτησης της Εταιρείας.
 1. Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχετε με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σας ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
 • Για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σας με βάση την παικτική σας συμπεριφορά, προκειμένου να σας αποστέλλει προσωποποιημένη προωθητική επικοινωνία με προσφορές που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας, Bonus / Free bets ανάλογα με την παικτική σας συμπεριφορά, να σας ενημερώνει για τους πόντους που έχετε συλλέξει από τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιβράβευσης, καθώς και για τις επιβραβεύσεις/δώρα που δικαιούστε. Στο πλαίσιο αυτής της προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας, δημιουργείται προφίλ παίκτη με βάση όλα τα στοιχεία της παικτικής σας συμπεριφοράς, με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς να παράγονται όμως  σημαντικά για εσάς αποτελέσματα. Για να σας αποστέλλουν γενική προωθητική επικοινωνία οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως ενημερώσεις, νέα και προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, εφόσον επιλέξετε το σχετικό πεδίο, θα λαμβάνετε επικοινωνία από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ που προσφέρουν τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.) και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου (TORA Wallet A.E., TORA Direct A.E.).

Τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω επικοινωνίες είναι αυτά που επιλέγετε όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας Ειδοποίηση μέσω browser ή κινητής συσκευής (web/push notifications), e-mail, SMS, Viber/Whatsapp, τηλεφωνική κλήση, μέσα κοινωνική δικτύωσης (social media) στα οποία το προφίλ σας εντοπίζεται κατόπιν αναζήτησης βάσει του email σας ή του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου).

 • Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies/trackers στη συσκευή σας, μέσω του ειδικού ενημερωτικού πεδίου, στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή κινητών συσκευών του Ομίλου που περιηγείστε, συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη πλοήγηση, για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, καθώς και για εμπορική χρήση από εμάς και τους συνεργάτες μας. Ο ΟΠΑΠ δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies/trackers (π.χ. Device ID) σε συνδυασμό με τα λοιπά παικτικά δεδομένα σας για τη διαμόρφωση προσωποποιημένης επικοινωνίας προς εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όλους τους σκοπούς αυτούς ή για ορισμένους από αυτούς, ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο (link) για τη διακοπή αποστολής μηνυμάτων, που περιλαμβάνεται στα προωθητικά μηνύματα που λαμβάνετε ή μέσω του ειδικού πεδίου ανάκλησης συγκατάθεσης για cookies/trackers που θα βρείτε στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies της ιστοσελίδας του Ομίλου που χρησιμοποιείτε ή στις Ρυθμίσεις Απορρήτου μέσα από το μενού της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών του Ομίλου. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii.

Αντίστοιχα, μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσετε και τις επιλογές σας ως προς τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι τρίτοι που εμπλέκονται στη διενέργεια πληρωμών ή είσπραξης κερδών από εσάς (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών) για το σκοπό ολοκλήρωσης συναλλαγών ή/και για το σκοπό ταυτοποίησης του παίκτη και των μέσων πληρωμής, συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία), όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων παρέχονται, υποστηρίζονται και προωθούνται εμπορικά οι υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων, πράκτορες των καταστημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι και άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, για το σκοπό εξακρίβωσης περιστατικών απάτης, ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και από παρόχους τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies/trackers, που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτών των εργαλείων, για σκοπούς ασφάλειας πλοήγησης, αποθήκευσης προτιμήσεων εμφάνισης, ανάλυσης επισκεψιμότητας, μέτρησης παραπομπών από συνεργάτες, εμφάνισης προσωποποιημένων ειδοποιήσεων, καθώς και εμπορικής χρήσης από εμάς και τους συνεργάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία των εκάστοτε παρόχων και τους σχετικούς σκοπούς, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την Πολιτική Cookies (ιστοσελίδες) ή Πολιτική Trackers (εφαρμογές κινητών συσκευών) του αντίστοιχου Διαδικτυακού Σημείου.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε. από τους παρόχους αυτούς και ιδίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, παρότι η σχετική αποθήκευση των δεδομένων γίνεται κυρίως στην Ε.Ε. και υπάρχουν σε ισχύ μέτρα για τη διαβίβαση αυτή, όπως αυστηρές συμβατικές ρήτρες. Σημειώνεται ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και το Ισραήλ, θεωρούνται επαρκώς ασφαλείς χώρες για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επίσης, στο πλαίσιο χρήσης των εργαλείων ανάλυσης και διαφήμισης για επιχειρήσεις, που παρέχονται από το Facebook (Facebook Business Tools), λειτουργούμε ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μαζί με την Meta Platforms Ireland Ltd, σύμφωνα και με το συμφωνητικό διαμοιρασμού δεδομένων, το οποίο – μεταξύ άλλων- ορίζει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής μας, σύμφωνα με τον GDPR, ως προς την από κοινού επεξεργασία. Η Meta Platforms Ireland είναι υπεύθυνη για την ικανοποίηση των αιτημάτων σου σύμφωνα με τα Άρθρα 15-20 GDPR, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από τη Meta Platforms Ireland μετά την από κοινού επεξεργασία. Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική δεδομένων της Meta Platforms Ireland.

Τέλος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον κατά τα λοιπά δικαιούται ή οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις καταρτισθείσες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης. Αναφορικά με το χρόνο διατήρησης των δεδομένων cookies, συμβουλευτείτε τα αναλυτικά χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην Πολιτική Cookies του Διαδικτυακού Σημείου που χρησιμοποιείτε.

Τα Δικαιώματά Σας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας,
 • δικαίωμα διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB),
 • δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας, καθώς και
 • δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης έχετε δώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία. Το σχετικό αίτημα/αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας.


Μπορείτε να περιμένετε απάντηση στο εν λόγω αίτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του από την Εταιρεία. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε το απαιτεί.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Αποποίηση

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από είκοσι ενός (21) ετών και συνεπώς δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας δηλώνει ότι είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών.

 

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε ουσιώδη τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πλέον ενημερωμένη Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Oι Δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων της ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα:
www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5798888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Footer