Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Επιλογή γλώσσας

 • en
 • |
 • el
 • |

Σύμβαση Προσχώρησης


ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης (εφεξής η «Σύμβαση» ή η «Σύμβαση Προσχώρησης» συνάπτεται μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή ο «Κάτοχος Άδειας») και τον Παίκτη και ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια του Διαδικτυακού Στοιχήματος και των Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων που Διεξάγει και Διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του Διαδικτύου.

Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει συνοπτικά τα κάτωθι κεφάλαια:

 1. Ορισμοί
 2. Γενικές Αρχές
 3. Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης Προσχώρησης
 4. Διεξαγόμενα Παίγνια
 5. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη
 6. Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός
 7. Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός
 8. Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού
 9. Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού
 10. Όρια Παικτικής Δραστηριότητας
 11. Όρια Διαδικτυακού Στοιχήματος
 12. Όρια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων
 13. Λειτουργία Jackpot
 14. Επιβραβεύσεις
 15. Υπεύθυνο Παιχνίδι
 16. Αποκλεισμός Παίκτη
 17. Μεταφορές Χρημάτων
 18. Φορολόγηση Κερδών
 19. Βεβαίωση Κερδών – Πιστοποιητικό Κερδών
 20. Ακύρωση Γεγονότων, Συμμετοχών & Συναλλαγών
 21. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 22. Περιορισμός Ευθύνης
 23. Εξυπηρέτηση Πελατών
 24. Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών
 25. Καταγγελίες
 26. Πνευματική Ιδιοκτησία
 27. Διέπον Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
 28. Αποδεικτική Ισχύς
 29. Εκχώρηση
 30. Διάρκεια Ισχύος – Καταγγελία της Σύμβασης
 31. Λοιποί Όροι

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί :

Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση/Διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και β) Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης ενός Κατόχου Άδειας.

Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α 139).

Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του Πραγματικού Δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.

Διαδικτυακό Στοίχημα ή Στοίχημα σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), είναι το Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται στο διαδίκτυο και συνίσταται σε πρόβλεψη από τους Παίκτες της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (www.gamingcommission.gov.gr).

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός ή Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο λογαριασμός της περίπτωσης ιε’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011.

Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου η ΟΠΑΠ Α.Ε. διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη .gr.

Κανονισμός Διαδικτυακών Παιγνίων ή Κανονισμός είναι o Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου. Ο Κανονισμός Διαδικτυακών Παιγνίων είναι αναρτημένος στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι ο Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Ο Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι αναρτημένος στους Ιστοτόπους της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κανονισμός Καταλληλόλητας Προσώπων είναι Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλόλητας Προσώπων. Ο Κανονισμός Καταλληλότητας Προσώπων είναι αναρτημένος στους Ιστοτόπους της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει σε Κάτοχο Άδειας οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στην οποία έχει χορηγηθεί Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 και του Κανονισμού Διαδικτυακών Παιγνίων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει λάβει και τους δύο τύπους Αδειών.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων ενός Παιγνίου, το αποτέλεσμα του οποίου εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator), η οποία εκκινεί με τη Συμμετοχή και διαρκεί έως τη μεταφορά ή την απώλεια των μονάδων πίστωσης της ακολουθίας αυτής.

Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Μέσο Πληρωμής είναι κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μεταφορά Χρημάτων είναι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α' 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4557/2018.

Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικούμενους.

ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 112, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 003823201000.

Παίγνια ή Τυχερά Παίγνια είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω των Ιστοτόπων.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και αποτελεί το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με τη Συμμετοχή του Παίκτη και συνδέονται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που τηρεί η ΟΠΑΠ Α.Ε..

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων αντιπροσώπων ή των υποκαταστημάτων αυτού.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Παικτών Διαδικτυακών Παιγνίων ή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ https://club.pamestoixima.gr/el/proswpika-dedomena.

Πραγματικός Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

Συνεργάτης (affiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με την ΟΠΑΠ Α.Ε., για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων Παικτών στον Ιστότοπο της διαφημιζόμενης Κατόχου Άδειας, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4002/2011, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλόλητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

Σύμβαση ή Σύμβαση Προσχώρησης είναι η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη προκειμένου αυτός να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που Διοργανώνει και Διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου, κατά τους ειδικότερους όρους του ν. 4002/2011 , του Κανονισμού Διαδικτυακών Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των αρχών και των υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Διαδικτυακών Παιγνίων και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.

 

Άρθρο 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Διαδικτυακών Παιγνίων, για τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης, το σχέδιο της οποίας έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
  2. Ως πρωτότυπη γλώσσα σύνταξης της Σύμβασης θεωρείται η ελληνική. Εφόσον για συγκεκριμένους ορισμούς χρησιμοποιείται διεθνής ορολογία σχετική με τα Παίγνια σε άλλη γλώσσα, η ορολογία αυτή μπορεί να παρατεθεί αυτούσια, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ή συνοδεύεται από μετάφρασή της στην ελληνική, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των συμβατικών κειμένων μεταξύ της έκδοσης στην ελληνική και των εκδόσεων σε άλλη γλώσσα, υπερισχύει η Σύμβαση στην ελληνική.
  3. Η Σύμβαση και κάθε τροποποίηση αυτής συνάπτεται με την αποδοχή των όρων της από τον Παίκτη. Η αποδοχή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είτε, σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της νέας Σύμβασης στον Ιστότοπο.
  4. Η Σύμβαση καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.
  5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αναρτά στον Ιστότοπο εκδόσεις της Σύμβασης που δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
  6. Οι Όροι της Σύμβασης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων, είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  7. Επιλέγοντας ο Παίκτης «Αποδέχομαι» στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής προβαίνει στην σύναψη της Σύμβασης. Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Παίκτης δεσμεύεται ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να Συμμετέχει στα Παίγνια υπό τους όρους αυτής, τους σχετικούς Οδηγούς Παιγνίων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις λοιπές εταιρικές πολιτικές της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και ότι θα τηρεί το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων και τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.
  8. Εάν ο Παίκτης δεν αποδεχθεί τη Σύμβαση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δημιουργεί Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης δεν αποδεχτεί την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης κατά τον όρο 2.3 της παρούσας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα τερματίζει τη συμβατική σχέση, θα λύεται η Σύμβαση Προσχώρησης, θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα προβαίνει σε εκκαθάριση των τυχόν εκκρεμών συναλλαγών της με τον Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων, στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
  9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει υπόψη του Παίκτη το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και κάθε τροποποίηση αυτής. Στην περίπτωση τροποποίησης η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη κατά την πρώτη σύνδεσή του στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν, ότι προκειμένου ο Παίκτης να συνεχίζει να Συμμετέχει στα Παίγνια που Διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της νέας Σύμβασης και να συνάψει αυτήν εκ νέου διά της αποδοχής των όρων της, καθώς και ότι η μη αποδοχή των όρων της Σύμβασης συνεπάγεται τη λύση της Σύμβασης και θα εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση όροι αυτής για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Παιγνίων, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

  1. Σκοπός της Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια που Διοργανώνει και Διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων.
  2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει τα Παίγνια βάσει Αδειών, οι οποίες χορηγήθηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 και τον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων. Συγκεκριμένα από:

• Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου HGC- 007-LH Άδεια Τύπου 1 της Ε.Ε.Ε.Π, με έναρξη ισχύος την 25.05.2021 και λήξη ισχύος την 25.05.2028.

• Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου HGC- 008-LH Άδεια Τύπου 2 της Ε.Ε.Ε.Π, με έναρξη ισχύος την 25.05.2021 και λήξη ισχύος την 25.05.2028.

  1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει τα Παίγνια μέσω των ακόλουθων Ιστοτόπων:
   •www.pamestoixima.gr
    casino.pamestoixima.gr
  2. Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 21802/27.10.2022 απόφαση.

Άρθρο 4. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  1. Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ο Παίκτης δύναται να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Παίγνια:
 • Διαδικτυακό Στοίχημα
 • Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια
  1. Για την παροχή των Παιγνίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεργάζεται με τους Κατασκευαστές που έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και είναι διαθέσιμο στο κάτωθι σύνδεσμο :

https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecordsOnline/SitePages/KataskevastesOnline.aspx

  1. Οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή κατηγορίας/ομάδας Παιγνίων, περιλαμβάνονται στον Οδηγό κάθε επιμέρους Παιγνίου. Στοιχεία όπως, το περιβάλλον Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των στοιχηματικών γεγονότων, οι κανόνες των αθλημάτων, οι κανόνες κάθε Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό Συμμετοχής, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος καθορισμού και εξέλιξης των στοιχηματικών αποδόσεων, η προμήθεια (rake) που τυχόν παρακρατείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη Συμμετοχή, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για μεμονωμένο παίγνιο ή Ομάδα Παιγνίων, οι όροι λειτουργίας jackpot, ο τρόπος απεικόνισης κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται, μεταξύ άλλων, στον Οδηγό εκάστου Παιγνίου.
  2. Η Συμμετοχή του Παίκτη σε Παίγνιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του αντίστοιχου ισχύοντος Οδηγού Παιγνίου. Ο Οδηγός εκάστου Παιγνίου βρίσκεται αναρτημένος στους κάτωθι Ιστοτόπους:
 • www.pamestoixima.gr
 • casino.pamestoixima.gr

Άρθρο 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

  1. Για κάθε Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί έναν μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και ο Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών στον ίδιο Παίκτη και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού από τρίτους, απαγορεύονται.
  2. Πριν από την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού ο Παίκτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση εγγραφής που διατίθεται στους Ιστοτόπους.
  3. Ο Παίκτης κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Παίκτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών, τις οποίες είχε δώσει κατά τον χρόνο της εγγραφής του ή/και κατά τον χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης, που αυτός πραγματοποίησε, ως προς την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών. Επίσης, ο Παίκτης υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα της ΟΠΑΠ Α.Ε., οποτεδήποτε και αν αυτό του γνωστοποιηθεί, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που κατά την κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιτρέπουν και διευκολύνουν την τήρηση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
  4. Κατά την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και προς τον σκοπό αυτής ο Παίκτης, μέσω του Iστοτόπου από τον οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή του, ενημερώνεται για τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Νομιμοποίησης Εσόδων.
  5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί η ίδια και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι ο Παίκτης που αιτείται τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Σε περίπτωση που ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, το αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης.
  6. Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Παίκτης δηλώνει και εγγυάται ότι :
   1. Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για την συμμετοχή του στα Παίγνια.
   2. Έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
   3. Η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του επιλογή και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση.
   4. Θα χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου.
   5. Θα ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας της χορήγησε κατά το χρόνο εγγραφής του και δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού ή/και μεταγενέστερα.
   6. Διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για την χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
  7. Ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται πως απαγορεύεται ή/και δεν θα του επιτραπεί :
   1. Να δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.
   2. Να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α.
   3. Να προβαίνει σε αμφισβήτηση οποιασδήποτε κατάθεσης έχει ήδη χρησιμοποιήσει για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια και σε περίπτωση που επιβληθεί σε βάρος της ΟΠΑΠ Α.Ε. αντίστροφη χρέωση, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα και να αποζημιώσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις μη πληρωμένες καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που κατέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη συλλογή της κατάθεσής του.
   4. Να κάνει χρήση των παρεχόμενων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπηρεσιών εκτός της ελληνικής επικράτειας.
   5. Να επιχειρεί Συμμετοχές ενώ τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού.
   6. Να επιχειρεί ή Συμμετέχει σε αθέμιτες συμπράξεις («στήσιμο παιχνιδιών») ή να ακολουθεί αθέμιτες πρακτικές.
   7. Να καταθέτει στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό ποσά, που προέρχονται από εγκληματικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.
  8. Ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι:
   1. Προκειμένου να εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και να τον λειτουργεί, απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με έναν μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Επιπροσθέτως, ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, να χρησιμοποιήσει την όποια διαθέσιμη τεχνολογική δυνατότητα παρέχεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε τα βιομετρικά του στοιχεία (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου/ίριδας ματιού κοκ) να λειτουργούν ομοίως ως μοναδική ηλεκτρονική υπογραφή του σε αντικατάσταση της συνδυασμένης χρήσης Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password), τα οποία έχει δημιουργήσει και η χρήση των οποίων είναι αναγκαία κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη. Παράλληλα, υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφάλειας του Παίκτη κατά τη διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών που επιβάλλονται από τους εμπλεκόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών ή από το λογισμικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων καταδεικνύει την βούληση του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο.
   2. Οφείλει να τηρεί ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΟΠΑΠ Α.Ε., μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια, κλοπή ή παράνομη χρήση τους. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης (password), κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και ειδικών χαρακτήρων.
   3. Υποχρεούται να τροποποιεί τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., βάσει της εταιρικής της πολιτικής ασφαλείας.
   4. Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του επαναλαμβάνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.
   5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική της πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν ύποπτες συναλλαγές, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
   6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.
   7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας.
   8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει), κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.
   9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.
   10. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του και γενικότερα κάθε πληροφορία που συλλέγεται σε σχέση με την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τηρούνται από τον Κάτοχο Άδειας για πέντε (5) έτη μετά την διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης με τον Παίκτη (π.χ. κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού) ή την ημερομηνία της περιστασιακής συναλλαγής στην οποία αυτός είχε προβεί (στην περίπτωση που δεν έχει συναφθεί επιχειρηματική σχέση). Τα στοιχεία αυτά, εφόσον επιτρέπεται ή επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική απόφαση, δύναται να τηρηθούν για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Όλα τα εν λόγω στοιχεία είναι προσβάσιμα από την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλη αρχή που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
   11. Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
   12. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.
   13. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού.
   14. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και των Ιστοτόπων, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.
   15. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται.
   16. Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πλην της Συμμετοχής.
   17. Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη του Παίκτη στους Ιστοτόπους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησης του Παίκτη ή το λογισμικό της (client software). Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης πρέπει να έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την χρήση των cookies , δύναται να βρεθούν στην «Πολιτική Cookies» της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.

 

Άρθρο 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

  1. Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι:
   1. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.
   2. Το πρόσωπο αυτό, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.
   3. Το πρόσωπο για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης 6.1.1.
  2. Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός»:
   1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πιστώνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με τα κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
   2. Ο Παίκτης δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, τα οκτακόσια (800) ευρώ, είτε το ποσό αυτό καλύπτεται με μία πράξη είτε με περισσότερες πράξεις.
   3. Ο Παίκτης επιτρέπεται να Συμμετάσχει σε στοιχήματα επί γεγονότων τα οποία προγραμματίζεται να λάβουν χώρα έως και την λήξη της 30ης ημέρας από την ημέρα δημιουργίας του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού ή σε διαδικτυακά παίγνια που διενεργούνται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Στοιχήματα επί γεγονότων που αναβλήθηκαν για μετά την λήξη της 30ης ημέρας από την ημέρα δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, διευθετούνται με απόδοση τη μονάδα.
   4. Ο Παίκτης δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις/εκταμιεύσεις ποσών (καταθέσεων ή/και κερδών), που έχουν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
  3. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6.1 και η ταυτότητα του Παίκτη δεν έχει επαληθευτεί, η ΟΠΑΠ Α.Ε.:
   1. Θέτει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, όπως η κατάσταση αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας και παύει να δέχεται συναλλαγές με τον Παίκτη.
   2. Θα ενημερώνει τον Παίκτη για τη θέση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» και θα θέτει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής», προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ενεργοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα οριστικοποιεί τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίζει τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη.
  4. Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη κλείσει σύμφωνα με τον παραπάνω όρο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διευθετεί εκ νέου τις Συμμετοχές που απέδωσαν κέρδη στον Παίκτη, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελούσε σε κατάσταση «Προσωρινός», με απόδοση τη μονάδα, θα καταβάλλει στον Παίκτη, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της διάταξης 13.7 του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, το υπόλοιπο του κεφαλαίου που έχει πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Διαδικτυακών Παιγνίων, και θα εξετάζει εάν συντρέχει λόγος αναφοράς στην Αρχή Καταπολέμησης. Συμμετοχές που δεν απέδωσαν κέρδη δεν επιστρέφονται.
  5. Κατά περίπτωση και εφόσον η ΟΠΑΠ Α.Ε. κρίνει ότι συντρέχει λόγος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατά την αιτιολογημένη κρίση της, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές, δύναται να αρνηθεί την επιστροφή του υπολοίπου του κεφαλαίου που έχει πιστωθεί στον Προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, θέτοντας τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση φραγής μέχρι να ικανοποιηθούν εκ μέρους του Παίκτη οι όροι που θα θέσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. (π.χ. όροι περί πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων).

 

Άρθρο 7. ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

  1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός» στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
  2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», θα ενημερώνει τον Παίκτη ότι ο Ηλεκτρονικός του Λογαριασμός πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή.
  3. Όσο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:
   1. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
   2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβάλει στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τέλη διατήρησης, εφόσον υπάρχει σε αυτόν πιστωτικό υπόλοιπο. Το ύψος των τελών και η μεθοδολογία υπολογισμού καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αναρτώνται στους Ιστοτόπους.
   3. Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε., εξαιρουμένων των Συμμετοχών.
  4. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.
  5. Σε περίπτωση που Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, η κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός» θα αρθεί.
  6. Μετά τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης δύναται:
   1. Να ζητήσει το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης (δηλαδή τη λύση της παρούσας Σύμβασης) αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση των τυχόν τελών διατήρησης.
   2. Να αιτηθεί την εκ νέου ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, θα προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η αιτούμενη επαναφορά του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

 

Άρθρο 8. ΦΡΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής»:
   1. Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του Παίκτη από τα Παίγνια, σύμφωνα με τον όρο 16 της Σύμβασης.
   2. Στην περίπτωση του όρου 6.3.2. της Σύμβασης.
   3. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
   4. Κατά την κρίση και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον από τα στοιχεία που η Αρχή διαθέτει, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.
   5. Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε, πλην των ανωτέρω, αρμόδιας κατά νόμο Αρχής (π.χ. Αρχή Καταπολέμησης)
   6. Κατά την αιτιολογημένη κρίση της, εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες συναλλαγές και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
   7. Εφόσον συντρέχει ή πιθανολογείται βασίμως, με επαρκή και αντικειμενικά στοιχεία, ότι ο Παίκτης:
    1. Ενθαρρύνει, επιβοηθά ή συμμετέχει σε ενέργειες εξαπάτησης, συμπεριλαμβανομένου του προκαθορισμού αποτελεσμάτων Παιγνίων ή άλλες παράνομες ενέργειες.
    2. Στοιχηματίζει σε αθλητικά ή άλλα γεγονότα, στα οποία ο ίδιος συμμετείχε ως αθλητής, διαιτητής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ήταν σε θέση να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
    3. Στοιχηματίζει εις βάρος του εαυτού του.
    4. Κάνει χρήση πληροφοριών που λαμβάνει σχετικά με προκαθορισμό αποδόσεων ή αποτελεσμάτων Παιγνίων.
    5. Συντονίζει Παίγνια και προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες σε συμφωνία ή εναρμονισμένη ενέργεια με άλλους Παίκτες.
    6. Επιχειρεί να επέμβει τεχνικά («χακάρει») στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό ή σε άλλον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τρίτου Παίκτη ή προβαίνει σε καταχρηστική χρήση αυτών.
    7. Επιλέγει συστηματικά στοιχηματισμούς σε ήδη επελθόντα τελικά αποτελέσματα, για τα οποία ο στοιχηματισμός έχει παραμείνει ανοιχτός/δυνατός συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά εξαιτίας ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
    8. Κάνει χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων («ρομπότ») ή παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός Παιγνίου.
    9. Κάνει χρήση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, στοιχείων επικοινωνίας ή/και του Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password) τρίτων Παικτών.
    10. Εκμεταλλεύεται με δόλιο τρόπο τις προσφορές και τα μπόνους με σκοπό το εγγυημένο κέρδος.
    11. Εκμεταλλεύεται πιθανά τεχνικά προβλήματα των συστημάτων που μπορεί να προκύψουν, λανθασμένων αποδόσεων και λανθασμένων αποτελεσμάτων.
    12. Αμφισβητεί συναλλαγές (καταθέσεις) που πραγματοποιήθηκαν εν γνώσει του με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων, εφόσον η συμμετοχή τους δεν είχε θετικό αποτέλεσμα.
  2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν επιβάλλει τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».
  3. Η «Φραγή» του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού θα αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.
  4. Σε περίπτωση που η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίζει την συμβατική σχέση εκτός και αν, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός πρέπει να συνεχίσει να τελεί υπό καθεστώς φραγής. Ιδίως τέτοιοι λόγοι είναι η ύπαρξη εκκρεμούς νομικής διαδικασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σε ότι αφορά τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, το γεγονός ότι η φραγή έχει επιβληθεί κατόπιν αιτήματος αρμόδιας κατά νόμο Αρχής και δεν υπάρχει νεότερο αίτημα άρσης αυτής ή ανάλογες κατά περίπτωση οδηγίες, το γεγονός ότι συντρέχουν γνωστοποιημένα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. κληρονομικά θέματα για τον Παίκτη κατόπιν θανάτου του.
  5. Για το χρονικό διάστημα που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Φραγής», η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα επιτρέπει τη Συμμετοχή καθώς και οποιαδήποτε πράξη Μεταφοράς Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
  6. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα προβεί στη διευθέτηση των Συμμετοχών με απόδοση τη μονάδα, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
  7. Σε περίπτωση που Ηλεκτρονικός Λογαριασμός περιέλθει σε κατάσταση «Φραγής», η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Διαδικτυακών Παιγνίων, του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

 

Άρθρο 9. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Κλειστός»:
   1. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του.
   2. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
   3. Αμέσως μετά την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.
   4. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.
   5. Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός».
   6. Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» (με την εξαίρεση που αναφέρεται στο ανωτέρω 8.4 σημείο της παρούσας).
  2. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση 9.1.2. υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η περίπτωση 9.1.4., ανωτέρω.
  3. Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη, λύεται η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτόν με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων και τις κείμενες διατάξεις.
  4. Σε περίπτωση που σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που κλείνει, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει λόγος ή αίτημα δέσμευσης ή κατάσχεσης αυτού από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλλει στον Παίκτη το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Εφόσον δεν έχει δηλωθεί σχετικός λογαριασμός προς μεταφορά του υφιστάμενου πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη, ούτε αντίστοιχα καθίσταται επιτυχής η προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν/ην, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται σε λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης δύναται να το αναζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα .
  5. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, o Ηλεκτρονικός Λογαριασμός εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν θα καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων περί μέτρων δέουσας επιμέλειας που υποχρεούται να λαμβάνει η ΟΠΑΠ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
  6. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

 

Άρθρο 10. ΟΡΙΑ ΠΑΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  1. Κατά την έναρξη της πρώτης, μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, Παικτικής Συνεδρίας, ο Παίκτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων, τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., τις κείμενες διατάξεις και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων του και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή του με τα Παίγνια:
   1. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit).
   2. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit), και
   3. χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο Στοίχημα.
  2. Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.
  3. Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.
  4. Σε περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής του Παίκτη λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (time limit), ο Παίκτης δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.
  5. Σε περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, ο Παίκτης υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.
  6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ειδοποιεί τον Παίκτη με σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων:
   1. Μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, είτε των χρηματικών ορίων που έχει θέσει, είτε του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), είτε τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.
   2. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρηματικού ορίου, ότι δεν θα του επιτρέπεται πλέον να προβαίνει σε ενέργειες υπέρβασης του ορίου αυτού.
   3. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ότι θα διακοπεί υποχρεωτικά η Συμμετοχή του στο Παίγνιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
  7. Πέραν και ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), το οποίο καθορίζεται από τον Παίκτη, ο μέγιστος χρόνος διάρκειας μίας Παικτικής Συνεδρίας (όριο Παικτικής Συνεδρίας) δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Τα δύο αυτά όρια δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό του ορίου Παικτικής Συνεδρίας των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια ή απλώς περιηγείται στον Ιστότοπο.
  8.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), εφόσον κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων και με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του τυχερού παιγνίου, τη συχνότητα των Συμμετοχών, τη συχνότητα και τα ποσά ανάληψης του Παίκτη από τον Λογαριασμό του, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προσώπου (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή του Παίκτη ή συγγενικών του προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με αυτόν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ήδη προσφερόμενων αγορών, σχέση του Παίκτη με άλλους Κατόχους Αδειών), ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά.
  9.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων επιβράβευσης που εφαρμόζει, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης λαμβάνει κάθε φορά πλήρη γνώση για τους κανόνες αυτούς και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.
  10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

 

Άρθρο 11. ΟΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους ανά Στοίχημα δεν δύναται να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ορίζει μεγιστο χρηματικό ποσό κέρδους Στοιχήματος ανά γεγονός, άθλημα ή/και διοργάνωση και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην περίπτωση Συμμετοχής πολλαπλής επιλογής γεγονότων για τα οποία συντρέχουν διαφορετικά όρια, σε επίπεδο αθλήματος ή διοργάνωσης, το παραπάνω όριο ισούται με το άθροισμα των μέγιστων επιμέρους ορίων που έχουν τεθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε επίπεδο αθλήματος ή/ και διοργάνωσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αυξήσει τα παραπάνω όρια κατόπιν σχετικής αίτησης του Παίκτη και επίτευξης σχετικής γραπτής συμφωνίας.

 

Άρθρο 12. ΟΡΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  1.  Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση (live), σε Ειδικό Χώρο (studio), με ζωντανό γκρουπιέρη (dealer) και το αποτέλεσμα των οποίων δεν εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator) αναγράφεται στον εκάστοτε Οδηγό Παιγνίου.
  2.  Το μέγιστο ποσό Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator), είναι είκοσι (20) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου.
  3.  Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator) δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων.
  4.  Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια που διεξάγονται διομότιμα (peer to peer), είτε αυτοτελώς (poker cash games) είτε με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments), αναγράφεται στον Οδηγό Παιγνίου.

Άρθρο 13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT

  1.  Η Λειτουργία Jackpot επιτρέπεται να διεξάγεται υπό την ισχύ Άδειας Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων αποκλειστικά στα Παίγνια του ίδιου Κατασκευαστή και δεν επιτρέπεται η από κοινού Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας.
  2.  Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot για τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.
  3.  Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.
  4.  Σε περίπτωση που ο Παίκτης κερδίσει θα ενημερώνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με την απόδοση βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.
  5.  Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από τον Παίκτη και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.
  6.  Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.
  7.  Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (εξαιτίας π.χ. δυσλειτουργίας, απώλειας της συνδεσιμότητας, απροσδόκητου τερματισμού), θα δίνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Παίκτη σαφής ένδειξη ότι Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.
  8.  Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής πρέπει να ενεργοποιήσει τη Λειτουργία με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.
  9.  Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο [(π.χ. βασικό Παίγνιο (base game)] και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.
  10. Ο Παίκτης δύναται να ενημερώνεται από τον Οδηγό Παιγνίου σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με:
   1. Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot.
   2. Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.
   3. Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.
   4. Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

 

Άρθρο 14. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης/πιστότητας, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων.
  2.  Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.
  3.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος επιβράβευσης για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να μεταβάλει ή να ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή/και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του ν. 4002/2011, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

 

Άρθρο 15. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, βάσει μία συνεπούς και συνεκτικής στρατηγικής που έχει καταρτίσει με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια.
  2.  Στο ως άνω πλαίσιο η ΟΠΑΠ Α.Ε.:
   1. Διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.
   2. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.
   3. Παρέχει στους Ιστοτόπους της ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ.
   4. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.
   5. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη να Συμμετέχει στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
   6. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνει τακτικά διαλλείματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβεί σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων.
   7. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβεί στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων.
  3.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει στον Παίκτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια και θα τον προτρέπει να αξιολογήσει τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:
   1. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στους Ιστοτόπους.
   2. Κάθε Παίκτης ή/και ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.
   3. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτοαξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται στα πληροφορικά συστήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
   4. Επιτρέπει άπαξ στον Παίκτη ή/και ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.
   5. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο Παίκτης ή/και ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσει βοήθεια απευθυνόμενος σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης.
  5.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλείει τον Παίκτη και θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.
  6.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.
  7.  Με τη Σύμβαση ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνεται δε και κατανοεί ότι οι σχετικές υποχρεώσεις του Κατόχου επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 16. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

  1.  Ο Παίκτης δύναται να προβαίνει, κατόπιν αίτησής του, μέσω του Ιστοτόπου, στον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια, εφόσον ο Παίκτης έχει συνδεθεί (log in) με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό. Ο Παίκτης δεν δύναται να συμμετέχει στα Παίγνια μετά τη θέση αυτού σε αποκλεισμό και για όσο διαρκεί αυτός.
  2.  Ο αποκλεισμός δύναται να λάβει την μορφή (α) του αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, (β) του προσωρινού αποκλεισμού ή (γ) της προσωρινής αποχής.
  3.  Ο αόριστης διαρκείας αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη θέτοντάς τον σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Ο Παίκτης μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου Ηλεκτρονικό Λογαριασμό κατόπιν αίτησής του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από τον αποκλεισμό και αφού συναφθεί εκ νέου η Σύμβαση Προσχώρησης και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
  4.  Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, και ισχύει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον προσωρινό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.
  5.  Η προσωρινή αποχή διαρκεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά την προσωρινή του αποχή η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Ηλεκτρονικού Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για την περίοδο της προσωρινής αποχής.
  6.  Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, ο Παίκτης παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί, καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. έχουν πρόσβαση όλοι οι Κάτοχοι Άδειας, σύμφωνα με τις Οδηγίες που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.
  7.  Η εγγραφή ενός Παίκτη στο Μητρώο Αποκλεισμένων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων. Κάθε Κάτοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι Παίκτης που εγγράφηκε στο Μητρώο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Συμμετοχή για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.
  8.  Σε περίπτωση που ο Παίκτης τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και οι Συνεργάτες της (Affiliates) δεν θα προβαίνουν σε αποστολή στον Παίκτη υλικού εμπορικής επικοινωνίας.
  9.  Σε περίπτωση που ο Παίκτης τέθηκε σε κατάσταση αόριστης διάρκειας ή προσωρινού αποκλεισμού καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ενημερώνει τον Παίκτη σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.
  10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητάς του, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.

 

Άρθρο 17. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  1. Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
  2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δέχεται κατάθεση σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός αυτός με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε. Π.
  3. Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Μέσα Πληρωμής:
   1. Έμβασμα.
   2. Μεταφορά πίστωσης.
   3. Χρεωστική κάρτα.
   4. Πιστωτική κάρτα.
   5. Προπληρωμένη κάρτα.
   6. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet).
  4.  Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.
  5.  Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών δύο ή περισσότερων Παικτών απαγορεύεται.
  6.  Με την κατάθεση ποσού από τον Παίκτη στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή δήλωση του Παίκτη ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
  7.  Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω ανά πράξη, γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Συμμετοχών, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
  8.  Καταβολές/Εκαταμιεύσεις (withdrawals) προς τον Παίκτη, ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ και άνω ανά πράξη, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση και προς διασφάλιση της συμμόρφωσής της με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει από τον Παίκτη έγγραφα που τεκμηριώνουν την εκ μέρους του κατοχή λογαριασμού πληρωμών ακόμη και για συναλλαγή καταβολής/εκταμίευσης ποσού χαμηλότερου από τα οκτακόσια (800) ευρώ.
  9.  Τα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμών του Παίκτη επαληθεύονται από σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα Α του Παραρτήματος I του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
  10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο, οργανωτικό και τεχνικό μέτρο, ώστε οι Μεταφορές Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό να διενεργούνται με Μέσα Πληρωμής που ανήκουν στον Παίκτη. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων επιβεβαιωθεί χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους και όχι στον Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα απαγορεύει την συνέχιση της χρήσης αυτών, θα ακυρώνει τυχόν εν εξελίξει συναλλαγές, θα επιστρέφει σε κατάλληλο χρόνο στον τρίτο, δικαιούχο του Μέσου Πληρωμής, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί και δεν θα αποδίδει στον Παίκτη τυχόν κέρδη που έχουν προκύψει από συναλλαγές με το συγκεκριμένο Μέσο Πληρωμής του τρίτου. Εάν μέρος ή το σύνολο των κερδών έχει ήδη αποδοθεί και αναληφθεί από τον Παίκτη και ο Παίκτης εξακολουθεί να διαθέτει υπόλοιπο στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δεσμεύει τα σχετικά ποσά μέχρι του ύψους των αξιώσεων του ίδιου και του πραγματικού (τρίτου) δικαιούχου του Μέσου Πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της δικαστικώς ή/και εξωδίκως και την πλήρωση κάθε υποχρέωσης που υπέχει κατά νόμο. Η άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ευλόγως θα ασκείται και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται πιθανή συνέργεια ή/και γνώση και οικειοθελής αποδοχή από τον εκάστοτε τρίτο αναφορικά με τη χρήση του Μέσου Πληρωμής του από τον Παίκτη. Περαιτέρω, θα διερευνώνται λεπτομερώς και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, καταγγελλόμενες περιπτώσεις χρήσης Μέσων Πληρωμής τρίτων, παρά το γεγονός εφαρμογής μεθόδων ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη που εφαρμόζονται πλέον υποχρεωτικά από τους δραστηριοποιούμενους στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής» επ’ αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι την διερεύνηση εκάστης υπόθεσης.
  11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στις κείμενες διατάξεις.
  12. Μετά από αίτηση του Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αποστέλλει σε αυτόν αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρημένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός και θα συμπεριλαμβάνει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς και έως διαστήματος δώδεκα (12) μηνών καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.
  13. Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.
  14. Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιστωθούν εσφαλμένα κέρδη που ο Παίκτης δεν δικαιούται, τα ποσά αυτά ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη διαφορά και η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να ειδοποιήσει τον Παίκτη, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και μέχρι του ποσού της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της προκειμένου να αναζητήσει το υπολειπόμενό ποσό δικαστικώς ή/και εξωδίκως.
  15. Ο Παίκτης μπορεί να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
  16. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. φέρει την ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που της αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.
  17. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.
  18. Με την αποδοχή της Σύμβασης και των Όρων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και την ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά και την τυχόν επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, και τα οποία δεδομένα παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.
  19. Μετά την υποβολή αιτήματος ανάληψης από τον Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκδίδει την σχετική εντολή πληρωμής εντός 72 ωρών, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.
  20. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την αξία πρόωρης εξαργύρωσης που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Οδηγό Παιγνίου.
  21. Η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του την πρόωρη εξαργύρωση, καθώς και ότι αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Παιγνίου.
  22. Η μετατροπή συναλλάγματος καθώς και τυχόν χρεώσεις μετατροπής, εφόσον ο Παίκτης Συμμετέχει σε Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια που διεξάγονται διομότιμα (peer-to-peer) και με νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, αναρτάται στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

Άρθρο 18. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

  1.  Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2691/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως κάθε φορά ισχύει.
  2.  Τα καθαρά κέρδη των Παικτών, από τα Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δυόμιση τοις εκατό (2,5%) για κέρδη από 100,01 μέχρι (200) ευρώ, με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) για κέρδη από 200,01 μέχρι 500 ευρώ και με συντελεστή επτάμιση τοις εκατό (7,5%) για κέρδη από 500,01 και πάνω.
  3.  Τα καθαρά κέρδη των Παικτών που πληρώνονται ή πιστώνονται στον Παίκτη κατά τη λήξη της Παικτικής Συνεδρίας, από τα Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με Παικτικές Συνεδρίες, υποβάλλονται σε φόρο ανά Παικτική Συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

 

Άρθρο 19. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΡΔΩΝ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, μία βεβαίωση κερδών προ φόρων για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση, για το σύνολο των καθαρών κερδών που προέκυψαν με βάση το σύνολο της Παικτικής του Δραστηριότητας κατά την οικονομική χρήση αναφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Νομιμοποίησης Εσόδων.
  2. Η βεβαίωση κέρδους χορηγείται, αποκλειστικά, σε Παίκτες που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και αναγράφει τουλάχιστον:
   1. Τα στοιχεία και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Παίκτη.
   2. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του.
   3. Το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
   4. Το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν, κατά την περίοδο αναφοράς.
   5. Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   6. Το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
  3.  Η βεβαίωση χορηγείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εκδίδει κατόπιν αιτήματος του Παίκτη πιστοποιητικό κερδών με αποκλειστικό σκοπό την τεκμηρίωση της δήλωσης του Παίκτη κατά την έξοδό του από την Ελλάδα.
  5.  Το πιστοποιητικό κερδών επέχει θέση απόδειξης των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν από τον Παίκτη, κατά τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
  6.  Το πιστοποιητικό κερδών δεν αποτελεί τεκμήριο νόμιμης κατοχής από τον Παίκτη άλλων ρευστοποιήσιμων αγαθών που φέρει μαζί του κατά την έξοδό του από την χώρα.
  7.  Το πιστοποιητικό κερδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορολογικούς σκοπούς εφόσον γίνεται αποδεκτό από τις αρχές της χώρας προέλευσης.
  8.  Το πιστοποιητικό κερδών χορηγείται εφόσον:
   1. Η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια καθώς και τα κέρδη που η ΟΠΑΠ Α.Ε. πιστοποιεί ότι αποκόμισε από τη Συμμετοχή αυτή, κατά την περίοδο αναφοράς, μπορούν να ταυτοποιηθούν ως προς τον Παίκτη και να επαληθευθούν με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε πληροφοριακό σύστημα διεξαγωγής, με ανάλυση ανά συναλλαγή και καταγραφή του ακριβούς χρόνου Συμμετοχής, των Παιγνίων στα οποία Συμμετείχε και των μέσων Συμμετοχής και πληρωμής, αναφορικά με τα κέρδη που πιστοποιούνται.
   2. Έχουν πιστοποιηθεί και επαληθευτεί τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.
  9.  Το πιστοποιητικό κερδών αναγράφει τουλάχιστον:
   1. Τα στοιχεία του Παίκτη και τον αριθμό του διαβατηρίου του Παίκτη.
   2. Τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του Παίκτη ή άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου ισοδύναμης ισχύος με βάση το δίκαιο της χώρας προέλευσης.
   3. Το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
   4. Το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν, κατά την περίοδο αναφοράς.
   5. Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   6. Το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
   7. Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών θα φέρουν μοναδικό κωδικό εγκυρότητας, ο οποίος κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με την έκδοσή τους. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα είναι διαθέσιμος κατόπιν ορισμού από την Ε.Ε.Ε.Π. των σχετικών προδιαγραφών, λεπτομερειών και διαδικασιών αναφορικά με αυτόν.
  10. Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών θα φέρουν μοναδικό κωδικό εγκυρότητας, ο οποίος κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με την έκδοσή τους.
  11. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον Παίκτη την έκδοση βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, όταν γνωρίζει ή έχει ενδείξεις, πληροφόρηση ή στοιχεία ότι διενεργήθηκε ή διενεργείται ή επιχειρείται να διενεργηθεί Ύποπτη ή Ασυνήθης συναλλαγή σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκαλύπτει στον Παίκτη τον λόγο άρνησης της χορήγησης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού κερδών .

 

Άρθρο 20. ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή/και Συμμετοχών ή/και συναλλαγών. Η πολική ακύρωσης είναι αναρτημένη στους Ιστοτόπους της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  2.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.
  3.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά:\
   1. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων.
   2. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή/και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου.
   3. Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.).
  5.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης, αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.
  6.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.
  7.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβλέπει, στον Οδηγό Παιγνίου, ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθείσα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

Άρθρο 21. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.
  2.  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Παίκτη, καθώς και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς, τη διάρκεια της επεξεργασίας και τα δικαιώματα του Παίκτη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβάνεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  3.  Με την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους εκεί όρους.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και το ν. 4624/2019 (Α' 137), λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων και  αναγνώρισης των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και θα διασφαλίζει ότι η ίδια, οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του Παίκτη, εκτός εάν η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα διατίθενται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που ο Κάτοχος και όσοι διατηρούν με αυτόν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, υπέχουν κατά νόμο, καθώς και όταν τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την έγερση ή αντίκρουση αξιώσεων στο πλαίσιο δικαστικών διενέξεων και την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος του Κατόχου ή τρίτων, εφόσον αυτό υπερισχύει των δικαιωμάτων του Παίκτη.
  5.  Όταν απαιτείται συγκατάθεση, ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
  6.  Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με κάθε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να συγκατατεθεί εκ νέου, άλλως η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.
  7.  Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την ΟΠΑΠ Α.Ε., σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στον Ιστότοπο, έχουν αλλάξει, είτε προβαίνοντας ο ίδιος σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, είτε μέσω επικοινωνίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
  8.  Η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος δημόσιος φορέας ή αρχή, έχουν πρόσβαση και επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.
  9.  Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων οφείλει να αποδεχθεί και να δηλώσει ότι ενημερώθηκε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε., άλλως η Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

Άρθρο 22. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στους Ιστοτόπους και τις παρεχόμενες μέσω αυτών υπηρεσίες Παιγνίων.
  2.  Σε περίπτωση εκμετάλλευσης από τον Παίκτη τεχνικών προβλημάτων όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στους Ιστοτόπους, και τις παρεχόμενες μέσω αυτών υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων ή σε περίπτωση τέλεσης των ενεργειών που περιγράφονται στον όρο 8.1.7 της παρούσας Σύμβασης, ο Παίκτης υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τυχόν τρίτων που έλκουν δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
  3.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στους Ιστοτόπους είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται, για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από ιούς που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού (Η/W ή κινητές συσκευές ) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη, καθώς και για την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει τα εμφανή λάθη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων (π.χ. λάθη που σχετίζονται με την ταυτότητα των Παικτών, λάθος αναγραφόμενο αποτέλεσμα κ.λπ.).
  5.  H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού.
  6.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την απώλεια κερδών που προκλήθηκε από τυχόν διακοπή των γεγονότων που περιέχονται στο δελτίο Στοιχηματισμού.
  7.  Οι Ιστότοποι και το περιεχόμενο αυτών δεν αποτελούν ούτε σκοπούν στην αίτηση, πρόσκληση ή παρακίνηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών Παιγνίων μέσω διαδικτύου ή εγγραφή νέων Παικτών.
  8.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη του Παίκτη από τη Συμμετοχή ή μη σε Παίγνια.
  9.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα θεωρηθεί ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τον Παίκτη, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσής τους ούτε θα ευθύνεται για κανενός είδους ζημία ή απώλεια κερδών του Παίκτη, οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας αναγνωρίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο πόλεμος, οι πανδημίες, οι ταραχές, οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι ανταπεργίες, καθώς και οι πράξεις ελληνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες.

Άρθρο 23. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών και διατηρεί σε διαρκή βάση στους Ιστοτόπους ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διοργάνωσης, διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια.
  2.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξυπηρετεί τον Παίκτη και απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις, έγκαιρα και έγκυρα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη σε κάθε περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών ηχογραφείται καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από τον ίδιο τον Παίκτη, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Άρθρο 24. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

  1.  Η επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη και η εν γένει ενημέρωσή του τελευταίου πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού και, εφόσον αυτά έχουν αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη.
  2.  Η ενημέρωση/ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.
  3.  Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.
  4.  Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.
  5.  Προκειμένου η ΟΠΑΠ Α.Ε. να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αξιοποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη για λόγους εμπορικής επικοινωνίας προς τον Παίκτη, χωρίς τη συναίνεση του.
  6.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, αίροντας τη συγκατάθεσή του.
  7.  Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.
  8.  Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ε.Ε.Ε.Π.

 

Άρθρο 25. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

  1.  Ο Παίκτης έχει δικαίωμα να υποβάλει οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από αυτόν Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει συγκεκριμένο πρότυπο έντυπο στον Ιστότοπο, το οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@opap.gr., το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.
  2.  Η καταγγελία πρέπει περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:
   1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
   2. Ημερομηνία γέννησης.
   3. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
   4. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.
   5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) ή/και διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης.
  3.  Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη, διαφορετικά δεν θα εξετάζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
  4.  Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο τέλεσης αυτών και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και να περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που ο Παίκτης διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.
  5.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη νόμιμη και έγκαιρη επίλυση των θεμάτων στα οποία αυτή αφορά και ενημερώνει τον Παίκτη για τη θέση της εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
  6.  Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας του από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.
  7.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.
  8.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.
  9.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες των Παικτών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

 

Άρθρο 26. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  1.  Το περιεχόμενο κάθε Ιστοτόπου, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών Παιγνίων, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι απεικονίσεις προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Παίκτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτής υπηρεσιών Παιγνίων.
  2.  Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως τα ως άνω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.
  3.  Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, τα ως άνω στοιχεία καθώς και να τα συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  4.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των παραπάνω στοιχείων, του Ιστοτόπου και του περιεχομένου τους από οποιονδήποτε πλην της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.

Άρθρο 27. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  1.  Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
  2.  Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.
  3.  Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης θα απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.
  4.  Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και τον Παίκτη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση, αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στους όρους της Σύμβασης.
  5.  Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα είτε της ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε του Παίκτη να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.
  6.  Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 28. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

  1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.
  2.  Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.
  3.  Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

 

Άρθρο 29. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

 

Άρθρο 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  1. Η Σύμβαση διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της υπό τις Άδειες και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους Όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.
  2.  Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί εγγράφως και χωρίς προειδοποίηση είτε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε από τον Παίκτη, οποιαδήποτε στιγμή.
  3.  Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@opap.gr, είτε με το κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από την ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους Όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.
  4.  Η καταγγελία κοινοποιείται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης και το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

Άρθρο 31. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  1.  Οι Όροι της Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.
  2.  Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.
  3.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπολοίπων Όρων της Σύμβασης.
  4.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει Όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.
  5.  Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Footer